Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Trafikverkets transportplan innehåller fyra spår

Trafikverket ansvarar för att det finns en nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Planen omfattar i huvudsak den statliga infrastrukturen. Den revideras vart fjärde år och gäller därefter under tolv år. Det är regeringen som slutgiltigt fastställer planen och dess revideringar.

I augusti 2017 lämnade Trafikverket förslag på en uppdaterad nationell plan. Den godkändes av regeringen våren 2018 och sträcker sig fram till år 2029. Med i planen finns en utbyggnad till fyra spår genom Knivsta kommun.

Aktuella samhällsutmaningar påverkar planens prioriteringar

I förslaget till ny plan skriver Trafikverket att satsningarna i infrastrukturen måste samspela med andra åtgärder både inom och utanför transportpolitiken, för att aktuella samhällsutmaningar ska kunna mötas.

Trafikverket har funnit att en utbyggnad till fyra spår är viktigt för Stockholm-Uppsalaregionens fortsatta utveckling. Så här skriver Trafikverket i den åtgärdsvalsstudie man gjort:

”ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm är en betydelsefull tillväxtmotor i Sverige. Resandet är stort och stråket fungerar som en länk mot Dalarna och norra Sverige. Kopplingen till Arlanda ger nationell och internationell tillgänglighet.

Infrastrukturen längs stråket – Ostkustbanan, Arlandabanan och E4 – bidrar i hög grad till att integrera och utveckla Uppsala- och huvudstadsregionen och att stärka dess globala konkurrenskraft. I de regionala och nationella planerna för transportsystemet finns stråket med som en namngiven brist.”

Villkorat förslag till fyra spår

En av de utmaningar som regeringen har pekat ut i direktivet till Trafikverket handlar om behovet av ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

Det får betydelse för investeringar i Uppsala län, där Trafikverket vill bygga ut spårkapaciteten till fyra spår från länsgränsen Stockholm-Uppsala fram till Uppsalas centralstation. Satsningen är dock villkorad och förutsätter överenskommelser med Knivsta och Uppsala kommuner om ökat bostadsbyggande.

Trafikverket syftar här på det arbete som pågår parallellt, där en samordnare, utsedd av regeringen, har i uppdrag att finna platser lämpliga för större exploateringar. Samordnaren har med ett antal kommuner runt om i Sverige under hösten 2017 slutit överenskommelser om ökat bostadsbyggande i utbyte mot löfte om förbättrad infrastruktur.

Avtalet omfattar ny station i Alsike

I den nationella transportplanen skriver Trafikverket att en förbättrad spårkapacitet mellan Arlanda och Uppsala möjliggör utbyggnad av nya stationer i områden där efterfrågan på bostäder är hög – däribland i Alsike i Knivsta kommun och Bergsbrunna i Uppsala kommun.

Regeringen har godkänt planen

Förslaget till ny nationell transportplan har varit på remiss bland annat hos myndigheter i Sverige och Norden, regioner, kommuner, företag, universitet, länsstyrelser samt bransch- och intresseorganisationer. Remissförfarandet hanteras av Näringsdepartementet och regeringen godkände nya planen våren 2018.

Läs mer

Trafikverkets fyrstegsprincip

Förslaget har arbetats fram enligt Trafikverkets fyrstegsprincip:

  • Tänk om – Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt
  • Optimera – Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen
  • Bygg om – Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer
  • Bygg nytt – Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärde
Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020