Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Avgifter för planbesked och detaljplaner

Kommunen tar ut en avgift för planbesked samt för att upprätta eller ändra detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser. På denna sida kan du läsa mer om kommunens avgifter för planbesked och detaljplan. 

Avgift för planbesked

Oavsett om planbeskedet bli positivt eller negativt tar kommunen ut en avgift för handläggning av ett planbesked. Taxan som gäller idag är antagen den 16 februari 2022.

Avgifterna grundar sig på prisbasbeloppet framtaget enligt socialförsäkringsbalken. Då prisbasbeloppet uppdateras varje år använder vi oss av det prisbasbelopp som gällde när du skickade in ansökan för att räkna ut avgiften.

Vid ett negativt planbesked debiterar vi 80 procent av planbeskedsavgiften.

Här kan du se den aktuella taxan för planbesked Pdf, 524.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om prisbasbelopp Länk till annan webbplats.

Avgift för planverksamhet

Kommunen tar ut en avgift för att täcka de kostnader som har uppstår i samband med planläggning av detaljplaner.

Huvudprincipen är att kommunen tecknar avtal med planintressenten, i vilket det bestäms hur avgiften ska betalas, och där det skrivs ner vilka övriga kostnader som kan komma att uppstå inom ramen för planprocessen. Detta avtal kallas för plankostnadsavtal.

Utöver avgift för framtagandet av detaljplanen enligt gällande föreskrifter om avgifter, tillkommer kostnader för de utredningar som kommunen bedömer behövs för att pröva markens lämplighet.

Plankostnadsavtal

Normalt betalar den som har beställt detaljplanen, avgiften i samband med att kommunen arbetar fram detaljplanen. Kommunen upprättar då ett så kallat plankostnadsavtal när arbetet med planen startar och avtalet specificerar avgiften, betalningsvillkoren samt eventuella övriga åtaganden som parterna enats om.

Oavsett vad detaljplanen har för syfte; ny detaljplan, nytt planprogram, ändring av befintlig detaljplan eller ändring av områdesbestämmelser tecknas ett plankostnadsavtal enligt gällande föreskrifter om avgifter.

Avgiften utgår från en framräknad timkostnad. Detta innebär att planbeställaren betalar för den arbetstid som går åt för att ta fram detaljplanen.

Planavgift

En planavgift tillämpas när det inte är möjligt att skriva ett plankostnadsavtal, till exempel när det är ett stort antal enskilda fastighetsägare eller om ett planarbete startar på kommunens initiativ. Planavgiften beräknas enligt föreskrift om avgifter, genom förhållandet mellan:

  • Bruttoarea (arean på mätvärda delar av våningsplan i samtliga våningsplan)
  • Objektsfaktor (enligt tabell i föreskrift om avgifter)
  • Prisbasbelopp (enligt socialförsäkringsbalken)

Kommunen tar även ut en planavgift för äldre detaljplaner, från den tiden då kommunen inte skrev plankostnadsavtal.

Planavgift innebär att den som vill utnyttja en byggrätt som en detaljplan möjliggör, får betala en del av planen vid ansökan om bygglov.

I nya detaljplaner ska det framgå på plankartan om planavgift ska tas ut.

Både Planenheten och Bygglovsenheten har möjlighet att verkställa taxan när det gäller uttag för en planavgift.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023