Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Alsike Nord etapp 2B, del av Vrå 1:150

Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2B är belägen i den norra delen av Alsike.

Kommunfullmäktige har beslutat att anta Detaljplan för Alsike Nord etapp 2B den 21 oktober 2020. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 26 november 2020.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har vunnit laga kraft.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2020 att anta Detaljplan för Alsike Nord etapp 2B. Beslutet om antagande vann laga kraft den 26 november 2020.

Uppdaterad:

Rättelse av plankarta

För detaljplan Alsike Nord etapp 2b, SBK 2020-1, har Kommunfullmäktige 2022-02-16 beslutat att rätta felaktigheter i plankartan.

I den laga kraft vunna detaljplanen fanns felaktigheter i bestämmelserna gällande nockhöjd respektive byggnadshöjd. Preciseringen för var de olika bestämmelserna ska gälla hade fallit bort.

Enligt förvaltningslagen (1986:223) § 36, anges att beslut som innehåller uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, fårrättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

Diarienummer: SBK 2020-000001

PLA 2010-020015

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och utgör av fastigheten Vrå 1:150.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för skol- och idrottsanläggning samt parkmark för dagvattenhantering och rekreation. En del av detaljplanen möjliggör även för bostadsbebyggelse.

Planförfarande

Planen utförs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och frångår den fördjupade översiktsplanen från 2012 vad gäller tillåtet antal våningar. Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och i planbeskrivningen.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023