Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lilla Brännkärrsskogen, Vrå 1:64

Detaljplanen för Lilla Brännkärrsskogen är belägen i Alsike. Detaljplanen antogs den 31 augusti och vann laga kraft 30 september 2020. Viss byggnation är färdigställd och annan återstår.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade att anta Planärende Detaljplan Vrå 1:64 den 31 augusti 2020. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 30 september 2020.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Handlingarna som rör planen finner du längre ner på sidan.

Diarienummer: SBK 2018-000011

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och angränsar till Brännkärrskolan. Området sträcker sig över båda sidor av Brunnbyvägen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och centrumverksamhet. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö och stärka Dammparkens funktion som torg och mötesplats. Detaljplanen syftar även till att ta hänsyn till och bevara de gröna värdena på platsen.

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då den bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan från 2017 som pekar ut Alsike som ett utvecklingsområde (2012).

Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 juni 2024