Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Alsike Nord etapp 2A, del av Vrå 1:150

Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2A är belägen i den norra delen av Alsike. Efter samrådet delades planen för Alsike Nord etapp 2 upp i tre olika etapper. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige men överklagades till mark- och miljödomstolen som upphävde kommunens antagandebeslut.

Överklagat

Status

För närvarande pågår ingen handläggning i ärendet.

Kommunfullmäktige antog Detaljplan för Alsike Nord etapp 2A den 25 november 2020. Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som den 2021-09-10 upphävde kommunens antagandebeslut.

Överklagandet handlar om placeringen av en infartsväg från Björkkällevägen in till det planerade bostadsområdet. Domen slår fast att kommunen antingen behöver motivera tydligare varför infartsvägen behöver vara lokaliserad där den är, eller hitta en annan plats för infartsvägen.

Kommunen kommer att ta ställning till hur detta ska hanteras.

Handlingar som rör planen finner du längre ner på sidan.

Diarienummer: PLA 2010-020015 (detaljplan Alsike Nord etapp 2), SBK 2019-000006 (detaljplan Alsike Nord etapp 2A)

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och utgör av fastigheten Vrå 1:150.

Syfte

Syftet med att detaljplanen, Alsike Nord etapp 2A, är att möjliggöra för ny småskalig bebyggelse i två till fyra våningar. Totalt möjliggör detaljplanen för cirka 550 bostäder och en större skola med tillhörande idrottshall. Detaljplanen möjliggör också för nya gator som ger utrymme för kollektivtrafikförsörjning och god dagvattenhantering.

Bebyggelsen inom detaljplanen ska utformas som en trädgårdsstad och ha en gemensam arkitektonisk grammatik för att skapa harmoni i området. För detaljplanen har det tagits fram ett gestaltningsprogram som beskriver de arkitektoniska kvalitéerna som eftersträvas.

Planförfarande

Planen utförs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

 1. Plankarta Antagande Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Planbeskrivning Antagande Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 3. Granskningsutlåtande Pdf, 876.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 4. Behovsbedömning Pdf, 766.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 5. Länsstyrelsens yttrande på behovsbedömningen Pdf, 75.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 6. Arkeologisk utredning 1990 Del 1a Pdf, 92.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 7. Arkeologisk utredning 1990 Del 1b Pdf, 106.8 MB, öppnas i nytt fönster.
 8. Arkeologisk utredning 1990 Del 2 Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
 9. Arkeologisk utredning 1990 etapp 2 Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.
 10. Arkeologisk utredning 2016 etapp 1 och 2 Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 11. Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike Nydal och Nysala i Knivsta kommun Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 12. Dagvattenutredning Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
 13. Dagvattenutredning Bilaga. Avvattningsplan Pdf, 738.4 kB, öppnas i nytt fönster.
 14. Flyghinderanalys Pdf, 597.5 kB, öppnas i nytt fönster.
 15. Geotekniskt utlåtande Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 16. Gestaltningsprogram Pdf, 35.4 MB, öppnas i nytt fönster.
 17. Inventering av groddjur Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
 18. Ljudutredning Pdf, 7.6 MB, öppnas i nytt fönster.
 19. Mobilitets- och parkeringsutredning Pdf, 15.2 MB, öppnas i nytt fönster.
 20. Naturvärdesinventering Pdf, 876.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 21. Naturvärdesinventering Bilaga. Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt Pdf, 847.8 kB, öppnas i nytt fönster.
 22. PM Övergripande dagvattenhantering Pdf, 341.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 23. Trafikutredning Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 februari 2024