Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Fornåsa, Vrå 1:35 med flera

Detaljplan Fornåsa är belägen i Alsike. För närvarande pågår ingen handläggning i ärendet.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen var ute på samråd mellan 20 november 2020 och 11 december 2020.

Inkomna synpunkter från samrådstiden sammanställs och utredningar uppdateras för att vi sedan ska kunna arbeta fram ett uppdaterat planförslag.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Diarienummer: SBK 2018-000007.

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i Alsike söder om Alsike Nord mellan Alängsvägen och Källbacken. Inom planområdet rinner Pinglaström.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse som ska vara väl anpassad till omkringliggande och kommande bebyggelse. Att tillgängliggöra och värna området kring Pinglaström och säkra området från att fördämmas eller växa igen. Samt att bevara den lokal av Backsippor som finns i nordöstra delen av planområdet och med en skötselplan säkra blommornas hävd och förhindra igenväxning.

Planförfarande

Planen utförs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 februari 2024