Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Se positiva planbesked

Nedan finner du en lista på kommunens positiva planbesked. Vill du ha mer information kring planbeskeden kan du kontakta plan- och geodataenheten.

Alsike kloster

Ansökan avser planläggning för ett 20-tal lägenheter som parhus på fastigheten Alsike 1:1 och 1:3 med inriktning på retreatverksamhet kopplat till ekologisk hushållning och ekologiskt avloppssystem.

Området ligger väster om väg 255 intill Alsike kyrka och bakom Alsike kloster.

Brunnby 5:1

Ansökan om planbesked angav verksamhetsområde för lager, industri, kontor och sällanköpshandel. Brunnby, ligger direkt nordöst om trafikplatsen för E4an.

Området är hanterat i en studie för verksamhetsområden. Läs om förstudien här

Ekeby 1:163 m.fl.

Ansökan avser att pröva möjligheten att uppföra ungefär 120 bostäder på västra sidan av järnvägen i Alsike. Ansökan avser både radhus och mindre flerbostadshus.

Ekhamn 1:9 (nu Ekhamn 1:45)

Ansökan avser två etapper där den första etappen omfattar 120-180 nya fastigheter och den andra etappen omfattar ytterligare cirka 50 nya tomter. Främst rör det sig om fristående villor av varierande storlek, men det är också planerat för några rad- eller kedjehus.

Området ligger i den västra delen av Knivsta, precis vid Mälaren och i anslutning till Västersjö.

Forsby 2:10 och Forsby 2:12

Sommaren 2021 gav kommunstyrelsen positivt planbesked för verksamhetsområde på fastigheterna Forsby 2:10 och 2:12 i kommunens södra del i anslutning till Ostkustbanan. Ansökan avser planering för verksamhetsområde för industri, lager och kontor med en direkt anslutning till Ostkustbanan. Området ligger direkt öster om järnvägen nära gränsen till Sigtuna kommun och marken utgörs av åkermark, äldre betesmark och skog.

Området är hanterat i en studie för verksamhetsområden. Läs om förstudien här

Lagga kyrkby, Husby 1:23 med flera

Förtätning och komplettering av bostadsbebyggelse i Lagga kyrkby med uppemot 25 nya bostäder. Antalet bostäder begränsas av områdets kapacitet för vatten- och avloppsförsörjning. Bostäderna planeras byggas i form av i huvudsak enbostadshus i flera mindre exploateringsområden integrerat med befintlig bebyggelse. Ett detaljplaneprogram har tagits fram för området (Lagga Kyrkby - Knivsta).

Knivsta-Tarv 3:17

Ansökan avser planändring i gällande detaljplan för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på fastigheten Knivsta-Tarv 3:17.

Knivsta-Tarv 3:2, del av

Ansökan avser planändringar för att kunna bygga en cirka 15-20 meter utfart till tilltänkt tomt (Päronvägen 17). Vägen går parallellt med befintlig gång och cykelväg. Planändringen är nödvändig för att Lantmäteriet ska gå vidare med avstyckning av tomten.

Nor S:1

Ansökan avser planläggning ett verksamhetsområde. Området ligger söder om Ledingevägen längs med E4 och söder om Säbysjön.

Området är hanterat i en studie för verksamhetsområden. Läs om förstudien här

Särsta 3:155

Ansökan avser ändring i gällande detaljplan för enfamiljshus med 6-8 lägenheter till byggnadstyp och våningshöjd 1 till 2 plan samt korrigering av prickmarksyta.

Särsta 38:3 och 3:377

Ansökan avser att se över området om det finns möjlighet att möjliggöra för fler bostäder.

Vassunda-Örby 1:7

Ansökan avser cirka tio nya tomter med fristående villor på fastigheten. Området ligger i den västra delen av Knivsta, precis vid Mälaren och omedelbart söder om Västersjö.

Vrå 1:95 och 1:97

Ansökan avser planläggning för bostadsbebyggelse, med inriktning på seniorboende. Fastigheterna ligger norr om Torpkällevägen i Alsike gamla stationssamhälle.

Vrå 1:176 och Vrå 1:750

Ansökan avser planläggning för bostadsbebyggelse, med inriktning på enbostadshus.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 maj 2024