Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Hållbar kommun

I allt vi skapar för framtiden ska ett hållbart samhälle vara i fokus. Målet för Knivsta kommuns stadsbyggnad och samhällsutveckling är en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar kommun som ger möjlighet till utveckling i hela Knivsta - i tätorterna och på landsbygden.

Patienter i väntrum
barn kramas

Allt arbete och all den utveckling som äger rum inom Knivsta kommun sker med utgångspunkt i Agenda 2030 - den globala agendan med 17 punkter för förändring mot ett hållbart samhälle.

Kommunen ska aktivt arbeta med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet står även inskrivet i Knivstas fastslagna vision, som anger att Knivsta ska vara en föregångskommun för det hållbara samhället.

Knivstas samhällsutveckling tar således avstamp i Agenda 2030.

Med hållbarheten i fokus knyts Knivsta kommun ihop och vidareutvecklas.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling består av tre delar som är ömsesidigt beroende av varandra:

  • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen.
  • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls.
  • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Hållbar fysisk planering

Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att uppnå en hållbar utveckling. I den fysiska planeringen tar vi hänsyn till hur mark, vatten och bebyggd miljö används.

Ur ett miljöperspektiv kan det handla om att bygga så att belastningen på mark, vatten och luft minimeras, att vi hushåller med naturresurser, kretsloppsanpassar samhällsbyggandet, bevarar och utvecklar områden med skyddsvärda natur- och kulturmiljöer samt använder mark till det som den bäst är lämpad för.

Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och miljö, så en hållbar utveckling innebär också att kommunen planerar för en god livsmiljö för sina invånare.

Tätortsnära natur spelar en viktig roll för folkhälsan. Den inbjuder till fysisk aktivitet, som i sig är hälsofrämjande.

Samtidigt har många studier visat på en rad andra positiva effekter för det psykiska välbefinnandet. Som ett exempel använder många djur tätorternas grönområden som skydd, bostad eller rastplats. Det är inte bara bra för djuren, utan ger också oss invånare möjlighet till naturupplevelser. Detta kan sin tur bidra till ökat engagemang för miljöfrågor.

Den fysiska planeringen ger till sist även förutsättningar för en hållbar energiförsörjning, genom väl planerade bebyggelseområden och tekniska försörjningssystem. Det kan i sin tur minska transportbehovet samt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.

Läs mer

Miljömål ooch miljöarbete i Knivsta kommun

Grönstrukturplan för Knivsta kommun

Knivsta kommuns arbete i enlighet med Agenda 2030

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. I agendan finns 17 mål för en hållbar framtid. Sverige har som mål är att vara ledande i genomförandet av agendan. Knivsta kommun ska tillhöra de kommuner som tar ansvar för genomförandet.

Kommunen ska aktivt arbeta med att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 ska integreras i kommunens styr- och ledningssystem och därigenom genomsyra alla våra verksamheter. Knivsta kommun vill också bjuda in näringsliv och kommuninvånare att samverka kring genomförandet av Agenda 2030 i kommunen.

Läs mer om Agenda 2030 hos Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023