Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vision och utgångspunkt

Knivsta kommun ska utvecklas hållbart - socialt, miljömässigt och ekonomiskt - i nära samverkan med en levande landsbygd. Det står i kommunens översiktsplan som anger den övergripande riktningen för framtidens Knivsta. Mer konkreta riktlinjer för samhällsbyggnaden ska nu formuleras i styrdokumentet Samhällsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.

barn på äng
småhus

Ett tryggt och trivsamt Knivsta

De övergripande ledorden för kommunens förtroendevalda politiker är "ett tryggt och trivsamt Knivsta". Ledorden avspeglas också i inriktningen för den framtida samhällsbyggnaden i kommunen.

Det övergripande inriktningsmålet för mandatperioden är:

"En sund stadsbyggnad för ett trivsamt, tryggt och grönt Knivsta med ett välmående näringsliv"

Det innebär bland annat ett småskaligt byggande med trivsamma bostadsområden, ökad trygghet och trivsamhet, grönska i kvarteren och närhet till naturen, enligt inriktningen.

Så ska framtidens Knivsta utvecklas - den politiska viljan

I november 2023 bjöd det politiska styret in till en pressträff, där de berättade om hur de vill driva samhällsbyggandet i Knivsta framåt.

Trivsamt, tryggt och enligt trädgårdsstadens principer var några av prioriteringarna som det nya styret tog upp vid pressträffen. Andra ledord för den politiska viljan är långsammare byggtakt, byggnader med högst två till tre våningar, olika hustyper, klassisk arkitektur, sammanhållen grönska och närhet till välfärd och rekreationsområden.

En ny vision ska tas fram, och i arbetet med den ska frågor ställas om vad som är Knivstas identitet och hur det är att leva här. Trygghet, näringslivslivsutveckling, familjeliv, natur och möjlighet till pendling är några av begreppen som visionen ska ta avstamp i.

En mer konkret styrning, med vision och riktlinjer för Knivstas framtida samhällsbyggnad, ska formuleras och integreras i det befintliga styrdokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy, som döps om till Samhällsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.

Styrande dokument

När samhället ska planeras och beslut ska tas om hur nya områden ska utformas utgår kommunen från politiskt antagna direktiv och dokument.

Visionen för framtidens Knivsta finns beskriven i översiktsplanen - kommunens vägledande dokument för hur Knivsta ska utvecklas framöver - men också i Knivsta kommuns vision 2025, som antogs av kommunfullmäktige 2013 och som ska uppdateras under innevarande mandatperiod. Det pågår också ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan, som planeras vara klar år 2025/2026.

En mer konkret styrning, med vision och riktlinjer för Knivstas framtida samhällsbyggnad, ska formuleras i Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över och revidera dokumentet, som bland annat ska rymma en ny vision för Knivsta, en inriktning för kommunens åtaganden i det så kallade Fyrspårsavtalet och riktlinjer för framtidens samhällsbyggnad. Det ska också döpas om till att heta Samhällsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.

Här kan du läsa mer om kommunens översiktsplan, nya Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy och visionen för Knivsta. Du kan också ta del av andra styrande dokument som kan påverka besluten när Knivsta kommun utvecklas och nya områden växer fram, som till exempel kommunens trafikstrategi, VA-plan, grönstrukturplan och kulturmiljöprogram.

Kommunens översiktsplan

När Knivsta utvecklas är översiktsplanen kommunens övergripande styrdokument för samhällsplaneringen. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Knivsta kommun. Den planeras att antas vid årskiftet 2025/2026.

Ny Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy - döps om till Samhällsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Knivsta kommunfullmäktige har beslutat att strategin Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy ska ses över och arbetas om. Framöver ska den bland annat rymma en vision för Knivsta samt en inriktning för att möta åtagandena i det så kallade Fyrspårsavtalet med staten om bostadsbyggande och döpas om till Samhällsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Strategier, planer och program för Knivsta kommun

Här kan du läsa mer om och ta del av de strategier, planer och program som styr stadsbyggande och samhällsplanering i Knivsta kommun.

Vision 2025 för Knivsta kommun

Visionen för framtidens Knivsta finns beskriven i Knivsta kommuns vision 2025, som antogs av kommunfullmäktige 2013. Visionen kommer att uppdateras under innevarande mandatperiod.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 januari 2024