Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Detaljplaner och program

Aktuellt

Bygga, bo och miljö

Ändring av detaljplan Särsta park och fritidsområde

Samråd 13 november - 4 december

Bygga, bo och miljö

Ändring av Särsta 3:184

Samråd 13 november - 4 december

Bygga, bo och miljö

Fornåsa 1:35 med flera

Samråd 20 november - 11 december

Detaljplaner reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas där. För att underlätta arbetet med detaljplaner kan kommunen välja att upprätta ett särskilt detaljplaneprogram för ett specifikt område. På de här sidorna tar du del av detaljplaner och program i kommunen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument och består av en plankarta och en tillhörande planbeskrivning.

Med detaljplanen reglerar kommunen hur marken och vattnet inom kommunen ska användas och bebyggas. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får bygga inom ett planområde.

En detaljplan kan vara mer eller mindre omfattande. I den gällande detaljplan som finns för det område där din fastighet är belägen står vad du får göra på fastigheten. Där kan det exempelvis finnas bestämmelser för storleken på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

! plankartan fastställer kommunen vilken mark som ska vara gata, torg, park eller kvartersmark. Här tar kommunen också ställning till vilken sorts verksamhet som får förekomma inom kvarteret och hur stor del av kvarteret som får bebyggas.

Detaljplanen ligger sedan som grund för vid bygglovsprövningen och genom att detaljplanelägga mark förenklas hanteringen av bygglov.

Detaljplanen gäller tills den antingen ändras, ersätts eller upphävs.

Läs mer om detaljplaneprocessen, det vill säga arbetet med att ta fram eller förändra en detaljplan

Framtagandet av en detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL) samt Miljöbalken (MB).

Läs om detaljplanering enligt PBL på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om detaljplanering enligt Miljöbalken på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är ett program?

I vissa fall, för att underlätta arbetet med detaljplaner, kan kommunen välja att upprätta ett särskilt program för ett specifikt område.

Det är en fördel att upprätta ett program för komplicerade planer som berör många invånare eller som sträcker sig över ett större område. Ett exempel på när kommunen kan välja att upprätta ett program är när en stadsdel ska utvecklas.

Se kommunens gällande program

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 december 2020