Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Avgifter för planbesked och detaljplaner

Kommunen tar ut en avgift för planbesked samt för att upprätta eller ändra detaljplaner, planprogram och områdesbestämmelser. På denna sida kan du läsa mer om kommunens avgifter för planbesked och detaljplan. 

Avgift för planbesked

Oavsett om planbeskedet bli positivt eller negativt tar kommunen ut en avgift för handläggning av ett planbesked. Taxan som gäller idag är antagen den 25 maj 2016.

Avgifterna grundar sig på prisbasbeloppet framtaget enligt socialförsäkringsbalken. Då prisbasbeloppet uppdateras varje år använder vi oss av det prisbasbelopp som gällde när du skickade in ansökan för att räkna ut avgiften.

Vid ett negativt planbesked debiterar vi 80 procent av planbeskedsavgiften.

Här kan du se den aktuella taxan för planbesked Pdf, 332.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om prisbasbelopp Länk till annan webbplats.

Avgift för detaljplan

Kommunen tar ut en avgift för att täcka de kostnader som har uppstår i samband med planläggning av detaljplaner. Beroende på om det är en eller flera exploatörer som är med och bekostar detaljplanen kan antingen plankostnadsavtal eller planavgift tillämpas. Utöver avgift enligt gällande taxa tillkommer det kostnader för de utredningar som vi bedömer behövs för att bedöma markens lämplighet.

Plankostnadsavtal

Normalt betalar den som har beställt detaljplanen, avgiften i samband med att kommunen arbetar fram detaljplanen. Avgiften regleras i ett så kallat plankostnadsavtal. Kommunen upprättar plankostnadsavtalet när arbetet med planen startar och avtalet specificerar avgiften, betalningsvillkoren samt eventuella övriga åtaganden som parterna enats om.

Oavsett vad detaljplanen har för syfte; ny detaljplan, nytt planprogram, ändring av befintlig detaljplan eller ändring av områdesbestämmelser tecknas ett plankostnadsavtal enligt gällande taxa.

Det är fyra olika faktorer som styr hur du räknar ut avgiften:

  • Typ av plan – standard eller utökat förfarande samt områdesbestämmelser.
  • Bruttototalarea – arean på mätvärda delar av våningsplan som får byggas i samtliga våningsplan.
  • Prisbasbelopp – satt av socialförsäkringsbalken.
  • Objektsfaktor – en faktor baserad på objektets area.

Planavgift

En planavgift tillämpar vi när det inte är möjligt att skriva ett plankostnadsavtal, till exempel när det är ett stort antal exploatörer. Planavgiften grundar sig på samma taxa. Kommunen tar även ut en planavgift för äldre detaljplaner, från den tiden då kommunen inte skrev plankostnadsavtal.

Planavgift innebär att den som vill utnyttja en byggrätt som en detaljplan möjliggör, får betala en del av planen vid ansökan om bygglov.

Både planenheten och bygglovsenheten har möjlighet att verkställa taxan när det gäller uttag för en planavgift.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 maj 2021