Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Förskola intill Boängsvägen

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av en ny förskola samt en ny trafiklösning längs Gredelbyleden. Planområdet är beläget vid Boängsvägens början vid Gredelbyleden. Detaljplanen vann laga kraft 24 oktober 2018.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 24 september 2018 att anta Detaljplan för förskola intill Boängsvägen.

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 24 oktober 2018.

Diarienummer: BMK 2014-000602

Byggnationen av förskolan har påbörjats och beräknas vara färdig under sommaren 2020.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen(PBL) 14 kap, måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger cirka en kilometer nordväst om Knivsta centrum. Planområdet angränsar till Boängsvägen i norr och till Gredelbyleden i öst.

Syfte:

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny förskola. Detaljplanen prövar även möjligheten att ta fram en ny trafiklösning längs Gredelbyleden, en cirkulationsplats som ska förbinda Gredelbyleden med Boängsvägen och Kölängsvägen.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 mars 2021