Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Alsike Nord etapp 2A, del av Vrå 1:150

Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2A är belägen i den norra delen av Alsike. Efter samrådet delades planen för Alsike Nord etapp 2 upp i tre olika etapper. Detaljplanen har antagits men är nu överklagad och vi väntar besked från mark- och miljödomstolen.

Överklagat

Status

Inom överklagandetiden skickades det in överklaganden på planförslaget och handlingarna har skickats vidare till mark- och miljödomstolen för prövning.

Vill du ta del av överklagandehandlingarna vänd dig till knivsta@knivsta.se

Kommunfullmäktige antog Detaljplan för Alsike Nord etapp 2A den 25 november 2020.

Handlingar som rör planen finner du längre ner på sidan.

Diarienummer: PLA 2010-020015 (detaljplan Alsike Nord etapp 2)
                        SBK 2019-000006 (detaljplan Alsike Nord etapp 2A)

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och utgör av fastigheten Vrå 1:150.

Syfte

Syftet med att detaljplanen, Alsike Nord etapp 2A, är att möjliggöra för ny småskalig bebyggelse i två till fyra våningar. Totalt möjliggör detaljplanen för cirka 550 bostäder och en större skola med tillhörande idrottshall. Detaljplanen möjliggör också för nya gator som ger utrymme för kollektivtrafikförsörjning och god dagvattenhantering.

Bebyggelsen inom detaljplanen ska utformas som en trädgårdsstad och ha en gemensam arkitektonisk grammatik för att skapa harmoni i området. För detaljplanen har det tagits fram ett gestaltningsprogram som beskriver de arkitektoniska kvalitéerna som eftersträvas.

Planförfarande

Planen utförs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 mars 2021