Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Alsike Nord etapp 2C, del av Vrå 1:150

Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2C är belägen i den norra delen av Alsike. Efter samrådet delades planen för Alsike Nord etapp 2 upp i olika etapper. Just nu pågår arbetet med detaljplanerna för etapp 2A och 2B.

Status

Detaljplanen Alsike Nord etapp 2 var ute på samråd 2018 och delades sedan upp i olika etapper. Just nu pågår arbetet med Alsike Nord etapp 2A och 2B.

Handlingarna du finner nedan rör planen för hela Alsike Nord etapp 2. När planen kommer ut på granskning uppdateras även handlingarna nedan till detaljplanen för etapp 2C.

Diarienummer: PLA 2010-020015

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och utgör av fastigheten Vrå 1:150.

Syfte

Syftet är att möjliggöra för bostadsbebyggelse och allmänna ytor såsom parkmark och gator.

Planförfarande

Planen utförs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och frångår den fördjupade översiktsplanen från 2012 vad gäller tillåtet antal våningar. Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och i planbeskrivningen.

Övrigt

Vi har uppmärksammat en felskrivning i planbeskrivningen där det står att högsta totalhöjd tilläts till 35 m samt att högsta byggnadshöjd tilläts till 25 m. I plankartan anges den korrekta höjden, totalhöjden, som är 25 m. Meningen om högsta byggnadshöjd har utgått. Korrigering har inte gjorts i samrådsskedet, men kommer att ändras till granskningsskedet.

Handlingar och utredningar i samband med samrådsskedet

Skriv tabellbeskrivning här 

 1. PlankartaPDF (pdf, 1.9 MB)
 2. PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)
 3. BehovsbedömningPDF (pdf, 766.7 kB)
 4. Länsstyrelsens yttrande på behovsbedömningenPDF (pdf, 75.4 kB)
 5. Dagvattenutredning 1PDF (pdf, 11.1 MB)
 6. Dagvattenutredning 2PDF (pdf, 3.8 MB)
 7. PM Damm AlsikePDF (pdf, 314.1 kB)
 8. ÖversvämningsutredningPDF (pdf, 10.1 MB)
 9. NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 876.9 kB)
 10. NaturvärdesobjektPDF (pdf, 847.8 kB)
 11. Alsike groddjurPDF (pdf, 847.8 kB)
 12. PM GeoteknikPDF (pdf, 297.7 kB)
 13. Markteknisk undersökningPDF (pdf, 5.8 MB)
 14. TrafikutredningPDF (pdf, 1.5 MB)
 15. Mobilitets- och parkeringsutredningPDF (pdf, 1.4 MB)
 16. TrafikutformningPDF (pdf, 1.2 MB)
 17. Riskanalys farligt godsPDF (pdf, 1.4 MB)
 18. LjudutredningPDF (pdf, 10.5 MB)
 19. PM VA-försörjningPDF (pdf, 683.4 kB)
 20. Gestaltnings- och kvalitetsprogramPDF (pdf, 30.1 MB)
 21. Arkeologisk undersökningPDF (pdf, 6.4 MB)
 22. Solstudie (engelska)PDF (pdf, 4.3 MB)
 23. Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och "Nysala" i Knivsta kommunPDF (pdf, 2.6 MB)


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020