Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Alsike Nord etapp 2C, del av Vrå 1:150

Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2C är belägen i den norra delen av Alsike. Efter samrådet delades planen för Alsike Nord etapp 2 upp i olika etapper. Just nu pågår arbetet med detaljplan för etapp 2A.

Status

Detaljplanen Alsike Nord etapp 2 var ute på samråd 2018 och delades sedan upp i olika etapper. Just nu pågår arbetet med Alsike Nord etapp 2A, etapp 2C är i dagsläget vilande.

Handlingarna du finner nedan rör planen för hela Alsike Nord etapp 2. När planen kommer ut på granskning uppdateras även handlingarna nedan till detaljplanen för etapp 2C.

Diarienummer: PLA 2010-020015

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike och utgörs av fastigheten Vrå 1:150.

Syfte

Syftet är att möjliggöra för bostadsbebyggelse och allmänna ytor såsom parkmark och gator.

Planförfarande

Planen utförs med normalt förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och i planbeskrivningen.

Övrigt

Vi har uppmärksammat en felskrivning i planbeskrivningen där det står att högsta totalhöjd tillåts till 35 m samt att högsta byggnadshöjd tillåts till 25 m. I plankartan anges den korrekta höjden, totalhöjden, som är 25 m. Meningen om högsta byggnadshöjd har utgått. Korrigering har inte gjorts i samrådsskedet, men kommer att ändras till granskningsskedet.

Handlingar och utredningar i samband med samrådsskedet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 maj 2022