Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Ändring av detaljplan Särsta park och fritidsområde

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om samråd för ändring av detaljplan Särsta Park och fritidsområde, från och med den 16 november till och med den 7 december 2020.

Status

Detaljplanen är ute på samråde från och med 16 november 2020 till och med 7 december 2020.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 7 december 2020 till knivsta@knivsta.se eller till Planenheten, 741 75 KNIVSTA. Märk handlingen SBK-2020-12.

Ange gärna namn och i de fall det finns, fastighetsbeteckning. Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Knivsta, strax söder om stationen.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra planen mer flexibel och möjliggöra kompletterande verksamheter. Konsekvenserna blir att det till viss del tillåts annan verksamhet än fritidsändamål. Exploateringsgraden i detaljplanen blir den samma och ändringen innebär ingen förändring gällande byggnationen i området.

Syftet med planändringen är vidare att korrigera en egenskapsgräns mellan kvartersmark och gata så att det överensstämmer med verkligheten.

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 november 2020