Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Ändring av detaljplaneändring Särsta 3:184

Detaljplanen för Särsta 3:184 är beläget i centrala Knivsta vid Forsbyvägen. Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder och centrumverksamhet. Detta görs genom en ändring av den äldre gällande detaljplanen från 1993.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen är ute på samråde från och med 16 november 2020 till och med 7 december 2020.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 7 december 2020 till knivsta@knivsta.se eller till Planenheten, 741 75 KNIVSTA. Märk handlingen SBK-2020-5.

Ange gärna namn och i de fall det finns, fastighetsbeteckning. Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Områdesbeskrivning

Planområdet för Särsta 3:184 är beläget i centrala Knivsta vid Forsbyvägen.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för både bostäder och centrumverksamhet. Detta görs genom en ändring av den äldre gällande detaljplanen från 1993.

Här kan du läsa mer om gällande detaljplan.PDF (pdf, 4.6 MB)

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enlig plan- och bygglagen (PBL).
Översiktsplanen pekar ut att Knivsta ska förtätas med blandade funktioner. Bedömningen är således att den föreslagna detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.

Handlingar och utredningar till planen

  1. PlankartaPDF (pdf, 3.8 MB)
  2. PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 november 2020