Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Fornåsa, Vrå 1:35 med flera

Detaljplan Fornåsa är belägen i Alsike. Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om samråd för planförslaget från och med den 20 november 2020 till och med den 11 december 2020.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen är ute på samråde från och med 20 november 2020 till och med 11 december 2020.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 11 december 2020 till knivsta@knivsta.se eller till Planenheten, 741 75 KNIVSTA. Märk handlingen SBK-2018-07.

Ange gärna namn och i de fall det finns, fastighetsbeteckning. Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen.

Diarienummer: SBK 2018-000007.

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i Alsike söder om Alsike Nord mellan Alängsvägen och Källbacken. Inom planområdet rinner Pinglaström.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse väl anpassad till omkringliggande och kommande bebyggelse, att tillgängliggöra och värna området kring Pinglaström och med en skötselplan säkra området från att fördämmas eller växa igen samt att bevara den lokal av Backsippor som finns i nordöstra delen av planområdet och med en skötselplan säkra blommornas hävd och förhindra igenväxning.

Planförfarande

Planen utförs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

  1. PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.8 MB)
  2. PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)
  3. BehovsbedömningPDF (pdf, 380.3 kB)
  4. Länsstyrelsens yttrande om behovsbedömningPDF (pdf, 146 kB)
  5. DagvattenutredningPDF (pdf, 14.3 MB)
  6. Markteknisk undersökningsrapportPDF (pdf, 4.4 MB)
  7. PM GeoteknikPDF (pdf, 1.2 MB)
  8. RiskutredningPDF (pdf, 3.4 MB)
  9. TrafikbullerPDF (pdf, 1.3 MB)
  10. Naturvärdesinventering PinglaströmPDF (pdf, 1.2 MB)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 november 2020