Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kilen - Gredelby 7:1

Detaljplan Kilen Gredelby 7:1 är belägen i centrala Knivsta i det så kallade Sågenområdet. Detaljplanen ligger vilande och arbetet med planen är pausat. Kontakta planenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Den 24 augusti 2015 beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked för fastigheten Gredelby 7:1. När kommunen påbörjade arbetet med detaljplanen inkluderades även fastigheten Gredelby 7:78. Under våren 2019 delades detaljplanen för Gredelby 7:1 med flera upp i två detaljplaner. Området väster om Disponentgatan kommer att behandlas i en separat detaljplan (SBK 2019-000002). Detaljplanen ligger vilande och arbetet med planen är pausat.

Läs mer om detaljplan SBK 2019-000002 Kilen Gredelby 7:78

Diarienummer: PLA 2004-020011

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Knivsta i det så kallade Sågenområdet. Planen återfinns längs med Gredelbyleden och Gredelbyvägen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder och verksamheter. Vidare är syftet att utveckla de gröna värden som återfinns inom planområdet. Slutligen är syftet med detaljplanen att förbättra trafikmiljön längst med Gredelbyleden.

Planförfarande

Planen utförs med utökat förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort(2012). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 30 augusti 2020