Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Kilen - Gredelby 7:78 med flera

Detaljplan Kilen Gredelby 7:78 med flera är belägen i centrala Knivsta. Planläggningen har startat och utredningar pågår.

Än finns inget datum satt för samråd.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Den 24 augusti 2015 beslutade kommunstyrelsen att ge positivt planbesked för fastigheten Gredelby 7:1. När kommunen påbörjade arbetet med detaljplanen inkluderades även fastigheten Gredelby 7:78.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för Gredelby 7:78 med flera är nu igång och utredningar i området pågår. Än finns inget konkret förslag att ta del av.

Diarienummer: SBK 2019-000002

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Knivsta i det så kallade Sågenområdet. Planen återfinns längs med Gredelbyleden och angränsar till Centralvägen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en varierad och ändamålsenlig bebyggelse med bostäder, verksamheter och park. Vidare är syftet att skapa nya mötesplatser i centrala Knivsta som knyter an till nuvarande centrum och att utveckla de gröna värden som återfinns inom planområdet. Slutligen är syftet med detaljplanen att förbättra trafikmiljön längst med Gredelbyleden.

Planförfarande

Planen utförs med standard förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 december 2020