Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Knivsta Tarv 1:24

Detaljplanen för Knivsta Tarv 1:24 är belägen i den västra delen av Knivsta tätort och inom området för stadsutvecklingsstrategin.

Planen ligger vilande och arbetet är pausat. Kontakta planenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen ligger för tillfället vilande och arbetet med planen är pausat.

Diarienummer: BMK 2016-000414.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen i Västra Ängby i den västra delen av Knivsta tätort. Planen angränsar till Gredelbyleden samt Apelsinvägen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen från småindustri och handelsändamål till bostad och handelsändamål. Detta för att möjliggöra uppförandet av 80-tal små hyreslägenheter.

Ändringen avser inte att ändra underliggande plans huvudsyfte. Den ursprungliga handlingen består och du läser den tillsammans med denna ändring.

Planförfarande

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 januari 2022