Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kölängen, del av Gredelby 2:1

Detaljplanen för Kölängen är belägen öster om Knivsta tätort och angränsar till sjön Valloxen. Planläggningen har börjat men än finns inget konkret förslag att ta del av.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Planläggningen har startat och utredningar i området pågår. Än finns inget konkret förslag att ta del av.

Diarienummer: SBK 2018-000008.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Kölängen strax öster om Knivsta tätort och angränsar till sjön Valloxen. Planområdet består idag av mestadels ängsmark.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny fotbollsanläggning med upp till nio stycken fotbollsplaner i varierande storlek. Från 5-mannaplaner till 11-mannaplaner med tillhörande läktare och servicebyggnader.

Inom planområdet möjliggörs även för utvecklande av ett friluftsområde intill sjön Valloxen.

Planförfarande

Planen utförs med utökat förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort(2012) vad gäller våningsantal. Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 mars 2021