Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Lötängen, Knivsta-Tarv 3:18-3:20 med flera

Detaljplanen för Lötängen är belägen i den västra delen av Knivsta och utgörs bland annat idag av Ängby industriområde. Planen har varit ute på samråd. Samrådstiden är slut och nu arbetar kommunen med att ta fram ett samrådsutlåtade.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen för Lötängen har varit ute på samråd mellan 27 mars till 27 april 2020. Nu jobbar kommunen med att ta fram ett samrådsutlåtande innehållande en sammanställning av de skriftliga synpunkter som inkommit under samrådstiden samt en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Handlingar som rör planen finner du längre ner på sidan.

Diarienummer: BMK 2017-000292.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i den västra delen av Knivsta och angränsar till Gredelbyleden och Knivstavägen. Planområdet utgörs idag av Ängby industriområde och omfattar de privatägda fastigheterna Knivsta-Tarv 3:18-3:20, 5:1 och Ängby 2:7.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en varierad bebyggelse med bostäder, skola och centrumverksamhet. Inom planområdet möjliggörs även för en ny park och nya gång- och cykelbanor.

Planförfarande

Planen utförs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen. Planförslaget överensstämmer med den gällande översiktsplanen då det framgår att ny bebyggelse på den aktuella platsen ska utgöras av en stadsmässig karaktär med högre bebyggelse.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020