Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Myrberget, Vrå 3:1 med flera

Detaljplanen för Myrberget, Vrå 3:1 med flera är belägen i den östra delen av Alsike tätort. Ett planprogram har tagits fram för området som var ute på samråd mellan 5 maj och 9 juni 2021.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om programsamråd för detaljplan för Myrberget, Vrå 3:1 med flera, som varit på samråd mellan 5 maj 2021 till och med den 9 juni 2021. Nu arbetar kommunen med området i en detaljplaneprocess. I denna sammanställs de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. Sedan fortsätter arbetet med att ta fram samrådshandlingar.

Än så länge finns inga handlingar mer än planprogrammet att ta del av. Det kan du ta del av längre ner på sidan.

Diarienummer; SBK 2020-11

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den östra delen av Alsike tätort. Fastigheten Vrå 3:1 som är privatägd, Vrå 1:137 som är kommunalägd, Brunnby 9:1 som är kommunalägd och Brunnby 8:1 som är privatägd.

Området angränsar till villakvarteren i Alsike vid Villebrådsgatan. Cirka 750 meter öster om området går motorvägen E4. Planområdet utgörs idag av avverkad produktionsskog och skog i ytterkanten.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder, bostäder kombinerat med icke-störande verksamheter, förskola och ett LSS-boende. Vidare är syftet att möjliggöra för sammanlänkade naturområden som värnar om naturvärden och rekreativa värden.

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Planprogram

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 juni 2021