Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Ändring av detaljplan för Särsta 3:122

Den 13 februari till och med 13 mars 2023 är planen ute på granskning.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Mellan 13 februari 2023 och 13 mars 2023 ställs detaljplan för Södra Ar etapp 1 ut för granskning.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 13 mars 2023 antingen till

knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun Planenheten 741 75 KNIVSTA

Ange diarienummer SBK-2022/004 på handlingen. Ange gärna namn och i de fall det finns, fastighetsbeteckning. Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling och hanteras enligt GDPR.

Diarienummer: SBK 2022/004

Områdesbeskrivning

Planområdet består av fastigheten Särsta 3:122 och ligger i de östra delarna av Knivsta tätort som utgörs av villabebyggelse.

Syfte

Planarbetet syftar till att möjliggöra en avstyckning av fastigheten. Planområdet omfattar en kuperad fastighet som innefattar en tvåplansvilla i suterräng och trädgård.

Planområdet innefattar endast kvartersmark och bibehåller gällande användningsområde som bostad. Ingen ändring av användningsområde görs. Befintlig villa med komplementbyggnad planeras att bevaras.

Detaljplaneändringen är under uppstart

Planförfarande

Planläggningen sker som en ändring av detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och med den tillhörande planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 februari 2023