Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Södra Ar etapp 1, del av Gredelby 1:3 med flera

Den 1 februari till 1 mars 2023 är planen ute på granskning.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i granskningsskede.

Status

Mellan 1 februari 2023 och 1 mars 2023 ställs detaljplan för Södra Ar etapp 1 ut för granskning. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under mars-april 2016, granskning I under mars-april 2018 och granskning II under juli-augusti 2018. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i februari 2019. Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som upphävde kommunens antagandebeslut med hänvisning till bristfällig utredning gällande flytt av torpet Skräddarbo.

Syftet med samrådet är att samla in information, önskemål och synpunkter som berör förslaget i ett tidigt skede och överväga dessa i detaljplanearbetet. Efter samrådet beaktas de inkomna synpunkterna. Därefter blir det möjligt att ställa ut förslaget på granskning där det återigen blir möjligt att lämna synpunkter. Efter granskningen blir det möjligt att eventuellt anta detaljplaneförslaget.

Diarienummer: BMK 2014/708.

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i den södra delen av industriområdet Ar, vid motorväg E4.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri till att möjliggöra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, kontor, service, idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger också handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel. Planen syftar även till att utöka byggrätten och höjden på bebyggelsen inom vissa fastigheter dock med hänsyn till riksintresse för kulturmiljövården och de omkringliggande landskapsvärdena kring Valloxen, samt inom delar av planområdet även införa gestaltningsbestämmelser som ligger i exponerade lägen mot riksintresset för att begränsa planens påverkan.

Planförfarande

Planen utförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 februari 2023