Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Takteglet, del av Gredelby 7:76 med flera

Detaljplanen för Takteglet är belägen i centrala Knivsta öster om järnvägen och angränsar till Högåsskolan. Planen har varit ute på samråd under hösten 2019 och arbetet pågår med att revidera förslaget med anledning av inkomna utredningar och synpunkter.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 20 september till den 18 oktober 2019. Information om samrådet har skickats ut till fastighetsägare och boende i anslutning till planområdet samt till övriga som bedöms vara sakägare.

Nu arbetar kommunen med att upprätta en samrådsredogörelse som behandlar de inkomna synpunkter. Vi arbetar även om planförslaget till granskningshandlingar. Datum för granskning är ännu inte bestämt.

Diarienummer: SBK 2018-000009.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den centrala delen av Knivsta i det så kallade Sågenområdet öster om järnvägen och norr om Gredelbyleden. Detaljplanen angränsar till Högåsskolan i nordost och ICA Kvantum i sydostlig riktning.

Syfte

Området är sedan tidigare planlagt för handel, kontor samt kultur och fritid. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för en varierad bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter inom kvarteret.

Planförfarande

Planen utförs med utökat förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då den inte var förenlig med tidigare översiktsplan. Översiktsplanen från 2017 pekar dock ut området för utveckling. Bedömningen är att detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 oktober 2021