Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Träfallet, del av Vrå 1:3 och 1:137

Detaljplanen för Träfallet är belägen i den östra delen av Alsike tätort. Planläggningen har startat men än finns inget konkret förslag att ta del av.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Den 18 januari 2019 startade planläggningen av detaljplan Träfallet och utredningar i området pågår. Än finns inget konkret förslag att ta del av.

Diarienummer: SBK 2019-000004.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den östra delen av Alsike tätort. Fastigheterna Vrå 1:3 som är privatägd och Vrå 1:137 som Knivsta kommun äger utgör planområdet.

Området angränsar till villakvarteren i Alsike och kan därmed bli en naturlig utveckling av befintligt bostadsområde. Cirka 750 meter öster om området går motorvägen E4. Planområdet utgörs idag i huvudsak av blandad produktionsskog.

Syfte

Syftet med planen är att pröva bostadsbebyggelse i form av ungefär 100 st bostäder, både villor och parhus/radhus. Bebyggelsens placering och utformning ska anpassas efter landskapets topografi. Naturen inom planområdet ska tillgängliggöras för allmänheten genom stigar och stråk.

Planförfarande

Planen utförs med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 oktober 2020