Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Träfallet, del av Vrå 1:3 och 1:137

Detaljplanen för Träfallet är belägen i den östra delen av Alsike tätort. Planen har varit ute på samråd mellan 13 januari och 17 februari 2021.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om samråd för Detaljplan för Träfallet, Vrå 1:3 och 1:137, som varit på samråd mellan 13 januari 2021 till och med den 17 februari 2021. Nu arbetar kommunen med sammanställa de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. Sedan fortsätter arbetet med att ta fram granskningshandlingar.

Diarienummer: SBK 2019-000004.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den östra delen av Alsike tätort. Fastigheterna Vrå 1:3 som är privatägd och Vrå 1:137 som Knivsta kommun äger utgör planområdet.

Området angränsar till villakvarteren i Alsike och kan därmed bli en naturlig utveckling av befintligt bostadsområde. Cirka 750 meter öster om området går motorvägen E4. Planområdet utgörs idag i huvudsak av blandad produktionsskog.

Syfte

Syftet med planen är möjliggöra för bostäder i form av parhus, kedjehus, radhus och friliggande villor. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv boendemiljö efter befintlig terräng. Vidare är syftet att möjliggöra för sammanlänkade naturområden som värnar om naturvärden och rekreativa värden.

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Mer information

Observera att planområdesgränsen i plankartan gäller, utredningarnas utbredningsområden kan variera.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 juni 2021