Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Planprogram Myrberget

Planbesked för Myrberget togs i KS juni 2015. Planarbetet med att starta ett planprogram påbörjades i augusti 2020.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om programsamråd för Myrberget, Vrå 3:1, från och med den 5 maj 2021 till den 9 juni 2021. Detta innebär att kommunen har ett förslag på program som allmänheten får komma med synpunkter på. Denna information skickas till fastighetsägare och boende i anslutning till planområdet samt övriga som bedöms vara sakägare. Dessa välj ut genom en fastighetsförteckning som kommunen beställt. Fastighetsägare och representanter för samfällighetsföreningar m.m. förutsätts underrätta hyresgäster och medlemmar.

Alla som vill lämna synpunkter är välkomna att göra det. Kommunen läser och registrerar alla inkomna synpunkter. Dessa synpunkter kommer kommunen svara på i en samrådsredogörelse som tas fram till nästa skede, detaljplanesamråd.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 9 juni 2021 antingen till

Planenheten

741 75 KNIVSTA

eller till knivsta@knivsta.se

Ange diarienummer SBK-2020-11 på handlingen.

Ange gärna namn och i de fall det finns, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter.

Observera att ditt yttrande blir en offentlig handling och hanteras enligt GDPR.

Diarienummer SBK 2020-11

Planområdet är beläget väster om E4 och sydöst om Säbysjön.

Programsamrådsmöte

Den 19 maj 2021 kl 17.00-19.00 planeras ett programsamrådsmöte hållas för allmänheten. På detta möte kommer personer från kommunen i form av planhandläggare, sakkunniga och politiker att delta. Det kommer då finnas möjlighet att ställa frågor om programförslaget och lämna synpunkter. Länk till mötet kommer finnas tillgänglig på kommunens hemsida närmare den aktuella tiden.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att utreda vad området bäst lämpar sig till, att undersöka vilka ytor som bör bevaras som natur för att säkerställa gröna kopplingar och vilka ytor som passar för byggnation. Programmet tittar framför allt på var det är lämpligt med bostäder, förskola och LSS-boende. Programmet gäller en bebyggelse på 200 till 400 bostäder i blandade former, där bostäderna närmast Ar potentiellt kan kombineras med mindre och icke-störande verksamheter.

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Översiktsplanen pekar ut området som ”Prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse”. Bedömningen är att detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Handlingar till programmet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 3 maj 2021