Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Planprogram Myrberget

Planbesked för Myrberget togs i KS juni 2015. Planarbetet med att starta ett planprogram påbörjades i augusti 2020. Programsamråd var mellan maj och juni 2021. Arbetet är nu vilandelagt och inväntar åtgärder för ökad avloppskapacitet.

Status

Programsamråd för Myrberget, Vrå 3:1, pågick mellan den 5 maj 2021 till den 9 juni 2021. Under denna period fick allmänheten inkomma med synpunkter. Arbetet är nu vilandelagt och inväntar åtgärder för ökad avloppskapacitet. Det pågår arbete med att ansluta kommunen till Käppalaverket för att utöka den allmänna avloppskapaciteten.

Ambitionen är att återuppta detaljplanearbetet så att ett antagande av detaljplanen sammanfaller med utökad kapacitet. För mer information om anslutningen till Käppalaförbundet, kan du läsa här: https://knivsta.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/framtidens-va-i-knivsta-kommun Länk till annan webbplats..

Diarienummer SBK 2020-11

Syfte

Syftet med planprogrammet är att utreda vad området bäst lämpar sig till, att undersöka vilka ytor som bör bevaras som natur för att säkerställa gröna kopplingar och vilka ytor som passar för byggnation. Programmet tittar framför allt på var det är lämpligt med bostäder, förskola och LSS-boende. Programmet gäller en bebyggelse på 200 till 400 bostäder i blandade former, där bostäderna närmast Ar potentiellt kan kombineras med mindre och icke-störande verksamheter.

Planprogrammets avvägningar ligger till grund för den fortsatta detaljplaneprocessen. Ändringar kan ske i samband med att olika avvägningar behöver göras.

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Översiktsplanen pekar ut området som ”Prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse”. Bedömningen är att detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Handlingar till programmet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 mars 2022