Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Regionens arbete med cykel

Region Uppsala arbetar aktivt med att främja cyklingen i länet. I den regionala cykelstrategin ligger fokus på vardagsresor längs det statliga vägnätet.

Regional cykelstrategi

I Regional cykelstrategi för Uppsala län beskrivs tre mål för cyklingens utveckling. Målen utgår ifrån nationella och regionala mål kring hållbara transporter, miljö och folkhälsa år 2030. Strategin beskriver vilka områden länets aktörer behöver arbeta med för att främja cyklingen och nå de uppsatta målen.​

Cykelstrategin slår också fast var regionen ska prioritera åtgärder inom cykel- och kollektivtrafik.

Cykelstrategin bygger på tre mål. År 2030 ska:

  • Cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2016, från 13 procent till 23 procent.
  • Andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 2016, från 19 procent till 38 procent.
  • Antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ha halverats jämfört med 2017, från 8 till 4.

Läs mer om Region Uppsalas arbete med cykel och ta del av cykelstrategin på regionuppsala.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utformningsprinciper för gång- och cykelvägar i Region Uppsala

Region Uppsala har tagit fram principer för hur gång- och cykelvägar samt cykelparkeringar ska utformas i Uppsala län.

I dokumentet finns principer för allt från belysning och beläggning till hur cykelfält ska separeras från fordonstrafik.

Syftet med utformningsprinciperna är att förenkla och förtydliga planeringsprocessen. Principerna ska även vara ett verktyg för att få ett smidigt, smart och säkert regionalt arbetspendlingsnät för cykel och därför behöver de regionala cykelstråken och cykelparkeringar ha en likartad utformning i Uppsala län.

Cyklisten ska mötas av goda trafiklösningar oavsett var i länet de befinner sig.

Principdokumentet är tvingande för att en kommun ska få statlig medfinansiering från regionens länsplan samt få möjlighet att använda medel från åtgärdsområde gång- och cykelvägar i länsplanen.

Ta del av dokumentet Utformningsprinciper av gång- och cykelvägar och cykelparkeringar i Uppsala län på regionuppsala.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 juni 2022