Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur ska vi som bor och verkar i Knivsta få komma till tals och vara delaktiga i planeringen av de två nya hållbara stadsdelarna?

En av de viktigaste frågorna i arbetet med de två nya hållbara stadsdelarna är hur vi bäst kan få input från dig som lever och verkar här i Knivsta idag.

Under åren som följer kommer vi därför att bjuda in till dialogmöten och samråd av olika slag. Stadsdelarna kommer att växa fram under lång tid och det kommer att bli många tillfällen att ta del av information, ställa frågor och lämna synpunkter.

Den första medborgardialogen rörande de två stadsdelarna ägde faktiskt rum redan under hösten 2020, inom ramen för Medborgarrådet.

Just nu arbetar projektgruppen med ett förslag på stadsutvecklingsstrategi som övergripande beskriver hur stadsdelarna kan komma att se ut. I vår 2021, när strategiförslaget är färdigt, planerar vi att starta arbetet med att samla in synpunkter, idéer och tankar från kommuninvånare och näringsliv.

Syftet med vårens dialoger blir att få in synpunkter på den framtagna stadsutvecklingsstrategin samt samla övergripande tankar, idéer och åsikter om hur de två nya hållbara stadsdelarna ska se ut i framtiden. Därefter ser vi över stadsutvecklingsstrategin och försöker tillmötesgå de inkomna synpunkterna.

Vårens dialoger blir alltså en viktig del i att utforma ett framtidens Knivsta som du som invånare kan känna dig delaktig och engagerad i.

Stadsutvecklingsstrategin kommer sedan att ligga till grund för de olika detaljplanerna i de två nya stadsdelarna. Varje detaljplan som kommunen arbetar fram läggs alltid ut på samråd innan vi fattar ett beslut om den. Det betyder att vi presenterar den för våra invånare, och ber om synpunkter och tankar som vi sedan försöker tillmötesgå. Förfarandet regleras i Plan- och bygglagen (PBL).

Alla de tankar och synpunkter som framförs på dialoger och samråd beaktas och respekteras – även om alla synpunkter inte alltid kan tillmötesgås i de kommande detaljplanerna.

Att utveckla en kommun handlar ju om både allmänna och enskilda intressen, där det allmänna ibland måste få företräde.

Läs om att vara med och påverka

Läs om processen för detaljplaner

Läs mer om Medborgarrådet

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 19 november 2020