Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Om regeringens process för att medverka till ökat bostadsbyggande

År 2016 gav regeringen en statlig samordnare i uppdrag att undersöka om det finns platser i Sverige som var lämpliga för större exploateringar av bostäder. Samordnaren Johan Edstav valde bland annat att gå vidare med områden som ligger längs järnvägen i Knivsta och Uppsala kommuner.

”Regeringen vill medverka till ökat bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling.” (Citat från protokollfört regeringssammanträde den 17 november 2016).

Regeringen gav därför en statlig samordnare i uppdrag att undersöka om det finns platser i Sverige som är lämpliga för större exploateringar av bostäder.

Regeringen skrev i sitt beslut att ”arbetet med hållbar stadsutveckling syftar till att ta ett helhetsgrepp om hur staden kan och bör utvecklas och bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Det handlar om att åstadkomma väl fungerande och attraktiva stadsmiljöer med en hög livskvalitet utifrån en mängd perspektiv och med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt.”

Förslaget berörde sex kommuner, däribland Knivsta

I september 2017 presenterade bostadsminister Peter Eriksson nio områden i sex kommuner som samordnaren Johan Edstav valde att gå vidare med.

För Uppsala län handlar det om utveckling av områden som ligger längs järnvägen i Knivsta och Uppsala kommuner. Samordnarens bedömning var att utvecklingen av Knivsta och Alsike tätorter i dag begränsas av nuvarande kapacitet på Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala. En utbyggnad till fyra spår skulle möjliggöra en ny station i Alsike och nya bostadsområden i centrala Knivsta och i Alsike.

Så här skrev samordnare Johan Edstav i förslaget:

”De utpekade områdena Nydal, Alsike, ”Nysala” och Bergsbrunna ligger i linje med vad RUS:en* beskriver. Det gäller speciellt för Nydal i Knivsta, där kollektivtrafik redan finns och går att utveckla tämligen omgående. För Alsike, ”Nysala” och Bergsbrunna krävs ny infrastruktur. Alla fyra områden har bra eller mycket bra möjlighet att tillgodose behovet bostäder. Områdena ligger väl i linje med vad den regionala utvecklingsstrategin efterfrågar. ”

”Det finns en betydande risk med exploateringarna om behovet av pendeltågsstationer inte tillgodoses. Byggs inte järnvägen och områdena blir utan pendelstationer så kan flera av målen i den regionala planen inte nås. Exploateringarna riskerar då att ge betydande negativ påverkan på de regionala utvecklingsmålen med fler bilar och ökad trängsel. Inte heller kommer den regionala tillgängligheten att bli lika stor, vilket är den sannolikt viktigaste kvalitén.”

* Regional utvecklingsstrategi

Avtal undertecknades 18 december 2017

Under hösten 2017 genomfördes förhandlingar om hur mycket bostäder kommunerna kan bygga i utbyte mot förbättrad infrastruktur. Den 18 december kunde det så kallade fyrspårsavtalet avtalet undertecknas.

För Knivstas del innebär avtalet att kommunen ska möjliggöra för 15 000 nya bostäder under de kommande 40 åren, i utbyte mot fyra spår mellan Stockholm och Uppsala.

Den nya exploateringarna ska vara avgränsade till nya stadsdelar och tätorter. Det handlar inte om förtätning av befintlig bebyggelse, utan om att ta i anspråk mark som inte tidigare är planlagd och/eller bebyggd.

Innan avtalet undertecknades mellan staten, Region Uppsala och Knivsta hade det godkänts av Knivsta kommunfullmäktige den 13 december.

Bakgrund

Behovet av bostäder i storstadsregionerna är mycket stort. För att medverka till ökat bostadsbyggande uppdrog regeringen hösten 2016, genom bostadsminister Peter Eriksson (MP), till samordnaren Johan Edstav att

  • undersöka om det finns en eller flera kommuner med framtagna planer på samlade exploateringar för en större mängd bostäder, där dessa planer inte kunnat genomföras. Orsaken skulle kunna vara att det saknas relevant statlig infrastruktur eller lämplig kompetens.
  • identifiera områden som inte finns med i befintliga planer, men där det på längre sikt finns möjlighet till helt nya större bostadsexploateringar.
  • bedöma om staten skulle kunna underlätta dessa exploateringar, och i sådana fall på vilket sätt.
  • under uppdragets genomförande informera Trafikverket som under samma tidsperiod arbetade med förslag till ny nationell transportplan för perioden 2018–2029.

En förutsättning för att exploateringen ska kunna presenteras för regeringen är att det finns en analys av exploateringens lämplighet och långsiktiga hållbarhet utifrån ett regionalt perspektiv såsom arbetsmarknad, befolkning, transportsystem och pendlingsmönster.

Utvidgat uppdrag

Sommaren 2017 beslutade regeringen att förlänga samordnarens uppdrag till den 31 december 2017 och att utvidga uppdraget till att även omfatta att

  • ingå överenskommelser med aktuella kommuner där exploatering föreslås
  • samordna statliga myndigheter och berörda parter i frågor där en större mängd bostäder står i strid med riksintressen.

    I sitt beslut skriver regeringen också att de överenskommelser som ingås måste finnas med i Trafikverkets förslag till nationell plan, samt att överenskommelser ska ingås med förbehåll för efterföljande rättsliga prövningar samt regeringens och, i förekommande fall, riksdagens godkännande.

Läs mer

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022