Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Bakgrund och introduktion

Här kan du läsa om bakgrunden till Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike, samt ta del av nuläget.

Tågstationen med SL pendeltåg
barn leker på Sågverkstorget

Fyrspårsavtalet

År 2017 tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten - det så kallade Fyrspårsavtalet. I avtalet har kommunen åtagit sig att skapa förutsättningar för 15 000 nya bostäder fram till år 2057.

I gengäld bidrar staten med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat två ytterligare järnvägsspår genom kommunen, en tågstation i Alsike och god kollektivtrafik.

Läs mer om Fyrspårsavtalet och ta del av hela avtalet

Utvecklingsprogram Knivsta 2035

För att kunna planera för ett robust och hållbart Knivsta på lång sikt behöver kommunen ta ett samlat grepp kring stadsutveckling och samhällsplanering. Kommunen samordnar därför planeringen för framtidens Knivsta i Utvecklingsprogram Knivsta 2035.

Utvecklingsprogrammet sker inom ramen för Fyrspårsavtalets åtaganden och ambitioner. Två nya stadsdelar i västra Knivsta tätort respektive Alsike stationssamhälle ska rymma arbetsplatser, service och 3 500 nya bostäder till år 2035. I planerna finns också en stadsutvecklingsvision på lite längre sikt, fram till år 2057.

Målsättningen för de de nya stadsdelarna är att de ska bli hållbara - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle

Knivsta kommun har tagit fram en stadsutvecklingsstrategi för de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike.

Strategin sätter ramarna för hur stadsdelarna ska se ut, med strukturförslag för kvarteren och lösningar för stadsbyggnaden.

Mellan 1 juni och 15 september 2021 bjöd Knivsta kommun in till en bred medborgardialog om stadsutvecklingsstrategin. Under dialogen kom flera hundra tankar, synpunkter och idéer kom in till oss på kommunen. De har legat till grund för en ny och omarbetad strategi, som antogs på kommunfullmäktiges sammanträde 23 mars 2022.

Se samlad information om Stadsutvecklingsstrategi 2035

Kommunens förhållningssätt till arbetet med de två stadsdelarna

Kommunen står inför utmaningen att rusta och förbereda Knivsta för en hållbar utbyggnad på lång sikt.

Att ta ett samlat grepp i ett tidigt skede är avgörande för att nå målet: Att bevara Knivstas identitet och på samma gång skapa nya kvaliteter i samhällsbygget, med moderna och innovativa lösningar.

För att lyckas behövs strategiska beslut och ett enhetligt förhållningssätt till samhällsbyggandets alla skeden genom hela processen - från kommunens markförvärv och markanvisningar till detaljplanering och bygglovsgivning.

Samverkan blir en viktig del av arbetet. Kommunen prioriterar dialog med alla som berörs av utbyggnaden - Knivstas invånare, privata fastighetsägare och näringsidkare, men också med grannkommuner, regionen och staten.

Vad händer med Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två nya hållbara stadsdelarna om något händer med Fyrspårsavtalet?

Knivsta fortsätter att växa. Många vill flytta hit och läget är attraktivt, mitt i regionen Uppsala-Stockholm.

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 ska ge förutsättningar för 3 500 nya bostäder till år 2035.

Kommunen ser att dessa bostäder kommer att behövas för att möta den förväntade tillväxten och inflyttningen till kommunen, oavsett fyrspårsavtal.

Att möta den förväntade tillväxten med två nya samlade stadsdelar ger många möjligheter för kommunen.

Att planera två områden från grunden gör att kommunen kan ta ett samlat grepp om samhällsutvecklingen och ge de nya stadsdelarna goda förutsättningar för framtiden.

Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Slutresultatet ska bli ett robust samhälle som erbjuder många kvaliteter för både människor och miljö. En plats där det är lätt att trivas och leva hållbart.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 juni 2022