Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Det här händer just nu

Det här händer just nu inom Knivsta 2035.

Blommor på Sågverkstorget
Barn klättrar på sågverkstorget

Stadsutvecklingsstrategi 2035

På kommunfullmäktige den 23 mars 2022 antogs Stadsutvecklingsstrategi 2035 (SUS) för de två stadsdelarna. SUS fastslår grundstrukturen för bebyggelse, gator, parker med mera i västra Knivsta och Alsike, samt sätter ambitionsnivån och schematiska strategier för hur de nya stadsdelarna ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt.

Stadsutvecklingsstrategin har föregåtts av en bred medborgardialog. Under perioden 1 juni - 15 september 2021 kunde alla som bor och verkar i kommunen lämna synpunkter på strategin. Nära 400 yttranden kom in under dialogen, och SUS ändrades efter inkomna synpunkter.

Se tidsplanen för Knivsta 2035 och de två hållbara stadsdelarna

Ta del av Stadsutvecklingsstrategi 2035

Se mer om medborgardialogen

Medborgardialog 2022-2035

Knivsta kommun lutar sig mot Stadsutvecklingsstrategi 2035 i den konkreta planeringen av stadsdelarna, med program och detaljplaner för de olika delområdena. Ibland kan det behövas fördjupade utredningar och studier för att få till en bra helhet, ibland kan det gå snabbare.

Stadsdelarna växer fram i etapper, under lång tid. I avsnittet Genomförande i stadsutvecklingsstrategin kan du se hur olika områdena är tänkta att växa fram, i tur och ordning. Se mer på knivsta.se/genomförande2035 Länk till annan webbplats..

Det kommer att finnas många möjligheter framöver att vara med och påverka hur stadsdelarna ska se ut. Precis som under arbetet med stadsutvecklingsstrategin kommer vi att bjuda in till medborgardialoger av olika slag. De kan till exempel handla om hur området kring Knivsta station ska utvecklas, vad som ska finnas i en framtida stadspark och hur Alsike station ska se ut. Du kan också vara med och tycka till i samband med varje ny detaljplan. Då bjuder vi in till samråd enligt plan- och bygglagen.

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy sätter ramarna för hur framtidens Knivsta ska se ut

Stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy för Knivsta kommun antogs under hösten 2020, med grundläggande principer för hur ny bebyggelse ska utformas/gestaltas på ett sammanhållet och smakfullt sätt i Knivsta kommun. All byggnation i de hållbara stadsdelarna ska utgå från de antagna stadsbyggnadsprinciperna.

Se filmen om Knivsta kommuns stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Förslag till transportplan

Ett förslag till en transportplan för hållbar mobilitet håller på att tas fram, i samarbete med Trafikverket och Region Uppsala. Planen kommer att ange hur kommunen ska arbeta för att uppnå en god och hållbar mobilitet för kommunen och dess invånare. 

Kommunen har kontinuerliga träffar med Trafikverket och Region Uppsala, där åtgärder för de nya järnvägsspåren och övriga nödvändiga infrastrukturkopplingar diskuteras.

Första kvarteren i västra Knivsta växer fram - byggnation pågår i Centrala Ängby

Detaljplanen för centrala Ängby är antagen och byggnationen är påbörjad.

Se vad som byggs och utvecklas i centrala Ängby

Läs om hur västra Knivsta planeras växa fram

Första kvarteren i Alsike stationssamhälle växer fram

Nu planeras för de första kvarteren som räknas till stadsdel Alsike stationssamhälle. Sporthallen Adolfsbergshallen invigs i höst.

Läs om hur Alsike stationssamhälle planeras växa fram

Detaljplaneförslag Lötängen står inför antagande

Detaljplaneförslag för Lötängen i västra Knivsta har varit ute på både samråd och granskning. Under året planeras förslaget tas upp på kommunfullmäktige för beslut.

Se filmen om Lötängen här

Projekt Energi och klimat 2035

Inom delprojektet Energi och klimat 2035 samarbetar kommunen med Högskolan i Gävle i ett forskningsprojekt under fem år, med fokus på hållbara tekniska lösningar för el, värme, vatten och avlopp i de två hållbara stadsdelarna.

Gå till projektets sida här

Järnvägsplan och fyra spår

Trafikverket tar fram en järnvägsplan för de två nya järnvägsspår som planeras genom Knivsta kommun.

Enligt tidigare tecknade avtal så ska järnväg med stationsläge i Alsike vara färdigställd senast 2034 och trafikplatsen vara klar 2028.

Trafikverkets arbete med utbyggnaden sker i samverkan med både Knivsta och Uppsala kommuner samt Region Uppsala. Berörda markägare och sakägare kommer att ges flera tillfällen att yttra sig och lämna synpunkter under projektens gång.

Läs om projektet Fyra spår på trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 juni 2022