Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Det här händer just nu

Det här händer just nu inom Knivsta 2035.

Blommor på Sågverkstorget
Barn klättrar på sågverkstorget

Förslag till stadsutvecklingsstrategi

Projektgruppen för Knivsta 2035 har under året arbetat med övergripande frågor för de hållbara stadsdelarna, som bebyggelse, infrastruktur, grönområden och andra viktiga områden.

Den 1 juni 2021 presenterades ett förslag på stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike för allmänheten. Stadsutvecklingsstrategin (SUS) ska presenterar ett förslag för grundstrukturen för bebyggelse, gator, parker med mera i västra Knivsta och Alsike, samt sätter ambitionsnivån och schematiska strategier för hur de nya stadsdelarna ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt.

Ta del av förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Medborgardialog om förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Fram till 15 september pågår en medborgardialog om förslaget. Under perioden kan alla som bor och verkar i kommunen lämna synpunkter och förslaget. När vi fått in alla synpunkter ser vi över förslaget på strategi igen, och försöker tillmötesgå inkomna önskemål.

Alla synpunkter tas i beaktande och vi försöker tillmötesgå så många inkomna åsikter som möjligt i ett reviderat förslag.

Det är kommunfullmäktige som antar förslaget till stadsutvecklingsstragegi för de sydöstra stadsdelarna. Beslutet planeras att fattas i december 2021.

Lämna synpunkter på förslaget

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy sätter ramarna för hur framtidens Knivsta ska se ut

Stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy för Knivsta kommun antogs under hösten 2020, med grundläggande principer för hur ny bebyggelse ska utformas/gestaltas på ett sammanhållet och smakfullt sätt i Knivsta kommun. All byggnation i de nya stadsdelarna ska följa de antagna stadsbyggnadsprinciperna.

Se filmen om Knivsta kommuns stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Förslag till transportplan

Ett förslag till en transportplan för hållbar mobilitet håller på att tas fram, i samarbete med Trafikverket och Region Uppsala. Planen kommer att ange hur kommunen ska arbeta för att uppnå en god och hållbar mobilitet för kommunen och dess invånare. 

Kommunen har kontinuerliga träffar med Trafikverket och Region Uppsala, där åtgärder för de nya järnvägsspåren och övriga nödvändiga infrastrukturkopplingar diskuteras.

Byggnation pågår i Centrala Ängby

Detaljplanen för centrala Ängby är antagen. Kommunen anlägger just nu gator och parker på området. De första husen har börjat byggas.

Se vad som byggs och utvecklas i centrala Ängby

Detaljplaneförslag Lötängen står inför antagande

Detaljplaneförslag för Lötängen i västra Knivsta har varit ute på både samråd och granskning.

Se filmen om Lötängen här

Det här har hänt inom Knivsta 2035

2020

 • Utvecklingsprogram Knivsta 2035 presenterades.
 • Projektgruppen Knivsta 2035 har påbörjat sitt arbete.
 • Stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy för Knivsta kommun antogs.
 • Första medborgardialogen kring Knivsta 2035: Enkät med frågor kring de nya, hållbara stadsdelarna inom ramen för Medborgarrådet.
 • Detaljplan Alsike Nord etapp 2 a och b antas.
 • Trafikverket påbörjar järnvägsplan för de nya spåren och station i Alsike, samt en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som ska utreda trafiklösningar kopplat till järnvägsutbyggnaden.

Våren 2021

 • Ett intensivt arbete med att ta fram ett förslag på stadsutvecklingsstrategi har pågått.

Text

Det här händer inom Knivsta 2035 under sommar och höst 2021

1 juni

 • Ett förslag till stadsutvecklingsstrategi presenteras för allmänheten, med strukturskisser över stadsdelarna och förslag för stadsbyggnaden.

Juni - 15 september

 • Kommunen arrangerar dialog med dig som bor och verkar i Knivsta, för att få in idéer, tankar och synpunkter på förslaget på stadsutvecklingsstrategi. Mellan 1 juni och 15 september kan du vara med och tycka till om förslaget.

September - december

 • Kommunen ser över strategin och försöker möta inkomna synpunkter från invånare och intressenter.
 • Detaljplan för området Lötängen i västra Knivsta antas.
 • Detaljplanerna för de nya stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike börjar växa fram. Som alltid håller kommunen dialoger med invånare och berörda i form av samråd inför beslut om varje detaljplan, enligt Plan- och bygglagen (PBL).
 • Stadsutvecklingsstrategin planeras antas av Knivsta kommunfullmäktige i december.
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 juni 2021