Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Det här händer just nu

Det här händer just nu inom Knivsta 2035.

Blommor på Sågverkstorget
Barn klättrar på sågverkstorget

Förslag till stadsutvecklingsstrategi

Den 1 juni 2021 presenterades ett förslag på stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike för allmänheten. Stadsutvecklingsstrategin (SUS) ska presenterar ett förslag för grundstrukturen för bebyggelse, gator, parker med mera i västra Knivsta och Alsike, samt sätter ambitionsnivån och schematiska strategier för hur de nya stadsdelarna ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt.

Fram till och med 15 september 2021 pågick en bred medborgardialog om förslaget. Under perioden kunde alla som bor och verkar i kommunen lämna synpunkter. Nära 400 yttranden kom in under dialogen. Under hösten har förtroendevalda politiker och ansvariga tjänstepersoner arbetat tillsammans med att ta del av synpunkterna och ta med dem in i ett nytt och omarbetat strategiförslag.

Den 9 december presenterades ett reviderat förslag till stadsutvecklingsstrategi. Kommunens förtroendevalda politiker ska nu ta ställning till förslaget. Det sker i flera instanser. Först bereder kommunens samhällsutvecklingsnämnd förslaget, därefter kommunstyrelsen. Slutligen tas förslaget upp i Knivsta kommunfullmäktige. Då beslutas om förslaget ska antas.

Beslutet planeras att fattas under vintern 2021.

Se tidplanen för förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Ta del av förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy sätter ramarna för hur framtidens Knivsta ska se ut

Stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy för Knivsta kommun antogs under hösten 2020, med grundläggande principer för hur ny bebyggelse ska utformas/gestaltas på ett sammanhållet och smakfullt sätt i Knivsta kommun. All byggnation i de nya stadsdelarna ska utgå från de antagna stadsbyggnadsprinciperna.

Se filmen om Knivsta kommuns stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Förslag till transportplan

Ett förslag till en transportplan för hållbar mobilitet håller på att tas fram, i samarbete med Trafikverket och Region Uppsala. Planen kommer att ange hur kommunen ska arbeta för att uppnå en god och hållbar mobilitet för kommunen och dess invånare. 

Kommunen har kontinuerliga träffar med Trafikverket och Region Uppsala, där åtgärder för de nya järnvägsspåren och övriga nödvändiga infrastrukturkopplingar diskuteras.

Byggnation pågår i Centrala Ängby

Detaljplanen för centrala Ängby är antagen. Kommunen anlägger just nu gator och parker på området. De första husen har börjat byggas.

Se vad som byggs och utvecklas i centrala Ängby

Detaljplaneförslag Lötängen står inför antagande

Detaljplaneförslag för Lötängen i västra Knivsta har varit ute på både samråd och granskning.

Se filmen om Lötängen här

Det här händer inom Knivsta 2035 under vintern 2022

 • 24 januari: Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike tas upp i kommunstyrelsen, som bereder förslaget.
 • 16 februari: Om förslaget godkänts av kommunstyrelsen på sammanträdet 24 januari tas förslaget upp i Knivsta kommunfullmäktige för att antas.
 • Detaljplan för området Lötängen i västra Knivsta planeras att antas.
 • Om stadsutvecklingsstrategin antas kan den fördjupade planeringen för de två stadsdelarna påbbörjas. Inför varje detaljplan håller kommunen som alltid dialoger med invånare och berörda i form av samråd, enligt plan- och bygglagen (PBL).

Se tidsplanen för Stadsutvecklingsstrategi 2035

Se hur du kan vara med och påverka inom planprocessen enligt plan- och bygglagen

Text

Det här har hänt inom Knivsta 2035

2021

 • Ett intensivt arbete med att ta fram ett förslag till stadsutvecklingsstrategi pågick under våren.
 • Juni - 15 september: 1 juni presenterades ett förslag till stadsutvecklingsstrategi för allmänheten, med strukturskisser över stadsdelarna och förslag för stadsbyggnaden. Kommunen arrangeradedialog med dig som bor och verkar i Knivsta, för att få in idéer, tankar och synpunkter på förslaget på stadsutvecklingsstrategi. Mellan 1 juni och 15 september kunde alla som bor och verkar i Knivsta vara med och tycka till om förslaget
 • Hösten 2021: Förtroendevalda politiker och ansvariga tjänstepersoner arbetade tillsammans med att ta del av alla inkomna synpunkter, och undersöka om och hur de kunde tas med in i ett omarbetat förslag.
 • 9 december 2021: Det nya och omarbetade förslaget presenterades för allmänheten.
 • 13 december 2021: Det nya förslaget till stadsutvecklingsstrategi tas upp för beredande i kommunens samhällsutvecklingsnämnd.

2020

 • Utvecklingsprogram Knivsta 2035 presenterades.
 • Projektgruppen Knivsta 2035 har påbörjat sitt arbete.
 • Stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy för Knivsta kommun antogs.
 • Första medborgardialogen kring Knivsta 2035: Enkät med frågor kring de nya, hållbara stadsdelarna inom ramen för Medborgarrådet.
 • Detaljplan Alsike Nord etapp 2 b antogs.
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2021