Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Se frågor och svar från det öppna dialogmötet 24 augusti

Tisdag 24 augusti arrangerade Knivsta kommun ett andra digitalt dialogmöte om förslaget till stadsutvecklingsstrategi. Tack till alla er som skickade in frågor till mötets frågestund! Här har vi samlat svar på de frågor som inte hann besvaras under mötet.


Vill du ta del av fler frågor och svar om Knivsta 2035 och förslaget till stadsutvecklingsstrategi? Se våra samlade frågor och svar om stadsutvecklingen här

Tack för din fråga! Om de två nya spåren dras parallellt med de befintliga, ett på vardera sida, så behövs ungefär det område som anges på kartorna.

Trafikverket, som ansvarar för spårutbyggnaden, håller på att undersöka vilken spårdragning som är lämpligast. Kommunen har löpande en dialog med Trafikverket, och vi arbetar för att järnvägsutbyggnaden görs på ett sätt som bli bra för nuvarande och framtida knivstabor.

När Trafikverket går vidare med mer detaljerad planering, genom att ta fram så kallad järnvägsplan, så kommer markägare som påverkas framför allt vara i kontakt med Trafikverket. Du kan få mer information kring detta av Trafikverket, till exempel i den här broschyren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tack för dina frågor! Sedan Knivstas senaste översiktsplan antogs har flera förutsättningar ändrats. Det viktigaste är att det så kallade Fyrspårsavtalet slöts med staten och Region Uppsala.

I avtalet läggs stor vikt bland annat vid att utvecklingen ska ske i samlade stadsdelar, och att mark ska utnyttjas effektivt. Det har gjort att prioriteringar och slutsatser i vissa fall gjorts på ett annat sätt än i översiktsplanen. Varken en översiktsplan eller denna stadsutvecklingsstrategi är juridiskt bindande enligt Plan- och bygglagen. De innebär ingen rättighet eller skyldighet för kommunen eller fastighetsägare att till exempel uppföra byggnader. Det betyder att det är möjligt att genom detaljplaneprocessen pröva lämpligheten för annan markanvändning än den som anges i stadsutvecklingsstrategin respektive översiktsplanen.

Kommunen har för avsikt att under nästa år påbörja arbetet med en ny översiktsplan. Du kan läsa om Knivstas nuvarande översiktsplan här: knivsta.se/översiktsplan Länk till annan webbplats.

Samtidigt är det förstås viktigt att dokumentet inte är otydligt. Vi tar med synpunkten om hur pågående detaljplaner bör redovisas.

Tack för dina frågor! Den första hoppas jag att vi gav ett acceptabelt svar på under mötet – inget datum är satt men slutet av 2020-talet är ett rimligt antagande.

I strukturförslaget för Alsike föreslås en tunnel för gång- och cykeltrafik vid den nya stationens norra perrongände, ungefär i höjd med Televägen. Exakt placering och utformning studeras vidare under detaljplaneprocessen för det området. Det beror också mycket på vad Trafikverket, som ska bygga den nya stationen, bedömer är lämpligast att göra.

Förslaget till strategi har inte behandlat befintlig bebyggelses behov av anslutning till allmänt vatten och avlopp. Det är nog enklast om ni själva tar kontakt med Roslagsvatten och eller kommunens miljöenhet som förhoppningsvis kan svara på frågan.

Tack för dina frågor! Vi på kommunen hoppas också att det ska kunna finnas många evenemang i västra Knivsta i framtiden, så att stadsdelen blir levande och känns välkomnande.

Vid besöksmål/verksamheter kommer det att finnas parkering om det behövs för att verksamheten ska fungera. Det kommer troligen inte ske på en stor grusplan framöver utan möjligen i en mobilitetshubb i närheten. Genom att samla parkeringsmöjligheter i mobilitetshubbar kan mark användas på ett smartare sätt – till exempel platser för olika arrangemang.

Exakt var graffitiväggen ska placeras har vi inte studerat i detalj. Eftersom västra Knivsta kommer byggas ut under lång tid kan det vara en bra idé att ha till exempel graffitiväggar på platser som står oanvända innan de används på annat sätt.

Tack för din fråga!

Det är viktigt att barn och unga kan röra sig på ett säkert sätt i de nya stadsdelarna. Genom att göra det lättare och säkrare att gå och cykla, samt genom förbättrad kollektivtrafik, är inriktningen att fler ska kunna röra sig utan att behöva åka bil.

I fortsatt arbete kommer mer detaljerade trafikanalyser behövas, för att ta reda på vilken utformning av gator som är lämplig så att människor kan ta sig dit de behöver på ett säkert och smidigt sätt.

Tack för dina frågor och synpunkter. I all samhällsutveckling behövs avväganden mellan olika intressen. Alla kan tyvärr inte få sina önskemål tillgodosedda. Knivsta har ett mycket bra läge, och det finns många som vill flytta hit. Genom att helt sätta stopp för all utveckling skulle det bli mycket svårt att tillgodose nuvarande invånares önskemål om service, och på sikt en risk att samhället skulle tappa i attraktivitet gentemot andra platser. Genom att istället samla strategier för stadsutvecklingen kan kommunen förbättra möjligheterna att göra detta så bra som möjligt för alla, både nuvarande och framtida Knivstabor.

Precis som Knivsta kommun har staten och Region Uppsala genom fyrspårsavtalet förbundit sig att genomföra vissa åtgärder. Kommunen har genom denna stadsutvecklingsstrategi påbörjat planeringen av två hållbara stadsdelar. På motsvarande sätt utreder Trafikverket genom en så kallad Åtgärdsvalsstudie hur två nya spår och en ny station ska anläggas. Öppnande av station Alsike kan troligen ske i början av 2030-talet. Region Uppsala har i länstrafikplan avsatt medel för att finansiera sina åtaganden enligt avtalet.

Inriktningen med den samlade satsningen på hållbar stadsutveckling nära högkvalitativ kollektivtrafik är att möjliggöra för fler invånare att också arbeta i Knivsta, och att de som behöver ta sig till andra platser får bättre möjligheter att göra det på ett hållbart sätt. Genom att göra det lättare och säkrare att gå och cykla, samt genom förbättrad kollektivtrafik, kan fler röra sig utan att behöva åka bil. Detta bidrar till att höja trafiksäkerheten för bland annat barn och unga, göra transportsystemet mer rättvist samt förbättra folkhälsan.

Det är mycket viktigt att fler människor har möjlighet att bo. Genom att möjliggöra för olika typer, storlekar och upplåtelseformer på bostäder vill kommunen bidra till ett mer blandat samhälle. Fyrspårsavtalet anger också att 3% av det totala antalet bostäder ska ha en så kallad normhyra om maximalt 1450 kr per kvadratmeter och år.

Finansiering är en viktig fråga. Kortfattat kan man säga att det kommer att vara de byggherrar som bygger nytt i stadsdelarna som ska finansiera de kostnader som kommunen kommer att ha för infrastruktur, parker m.m. Den utökade kommunala servicen som kommer att behövas finansieras genom skatteintäkter från de nya invånarna som flyttar till stadsdelarna.

Tack för din fråga! Gredelbyleden och dess omgivningar är svår att hantera eftersom det är en huvudled på bro. Genom stadsutvecklingsstrategin tas ett samlat grepp kring de två stadsdelarnas utvecklingen. Det gör det mycket lättare att planera, samordna och koordinera till exempel trafikomläggningar.

Tack för dina frågor! Det korta svaret är att stadsutvecklingsstrategin bara gäller för de två nya stadsdelarna. Alla delar av kommunen är viktiga för att helheten ska bli bra. Merparten av kommunen omfattas alltså inte av stadsutvecklingsstrategin, utan av översiktsplanen. Du kan läsa om Knivstas översiktsplan här: https://knivsta.se/knivsta-vaxer/knivsta-vaxer/oversiktliga-planer/oversiktsplan Länk till annan webbplats.

Tack för din fråga! Det är viktigt att det blir tryggt och säkert för gång- och cykeltrafiken. Genom att göra om Gredelbyleden till en stadsgata, med omgivande bebyggelse, sänkta hastigheter och cirkulationsplatser, finns goda förutsättningar för ett gaturum som är säkert att röra sig i. Genom ett mer sammankopplat gatunät kommer det gå att ta sig fram på flera sätt, och förslaget är att det också ska finnas alternativa gator som är mer anpassade för gång- och cykeltrafik.

Kommunen jobbar samtidigt med Trafikverket och Region Uppsala där vi tittar på andra lösningar som kan avlasta Gredelbyledens funktion som genomfartsled.

Tack för din viktiga fråga!

Genom att använda marken nära kollektivtrafiklägen på ett smart och effektivt sätt är intentionen att vinna större miljöfördelar än vad som förloras genom att ta bort de träd som står där idag. Samtidigt är det viktigt att skydda natur- och skogsområden nära tätorter, genom exempelvis naturreservat. I strukturförslagen sparas även naturmark för spridningskorridorer, och tanken är att det också ska gå att spara en del av växtligheten på exempelvis bostadsgårdar och skolgårdar.

Tack för dina frågor! Om de två nya spåren dras parallellt med de befintliga, ett på vardera sida, så behövs ungefär det område som anges på kartorna. Trafikverket, som ansvarar för spårutbyggnaden, håller på att undersöka vilken spårdragning som är lämpligast. Kommunen har löpande en dialog med Trafikverket, och vi arbetar för att järnvägsutbyggnaden görs på ett sätt som bli bra för nuvarande och framtida Knivstabor. Precis som i alla långsiktiga stadsutvecklingsprojekt kan förutsättningarna förändras under tiden, det är tyvärr inte möjligt att vänta på ett tillfälle när ”allt är bestämt”.

I all samhällsutveckling behövs avväganden mellan olika intressen. Villor tar väldigt mycket mer mark i anspråk än annan bostadsbebyggelse. Genom att hålla samman bebyggelsen och framför allt planera för flerbostadshus kan mark användas till annat än privata tomter, till exempel parker, grönområden, service, mobilitet, idrottsplatser osv. Det blir då också närmare till dessa målpunkter. Beroende på vilka kvaliteter i ett villaboende som värdesätts kan detta mycket väl erbjudas i andra boendeformer. Radhus med egen täppa, boenden med möjlighet att påverka utformning, upplåtelseformer som ger större frihet osv.

Frågan kring klimatförändringarna hoppas jag att vi kunde besvara på ett acceptabelt sätt på mötet. Det handlar om att både minska klimatpåverkan och mildra de negativa effekterna. Det ska finnas möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten både längs med gröna gator och i parker etc.

En del av de föreslagna parkerna ska kunna översvämmas vid extrema regn. Fortsatta detaljplaneprocesser behöver utreda frågan mer i detalj.

Tack för din fråga! Stadsutvecklingsstrategin har inte utrett i detalj om/hur hästarna kan vara kvar om området bebyggs enligt detaljplaneförslaget för Lötängen.

När nya detaljplaner tas fram ska kommunen visa att marken är lämplig för föreslagen användning. I det ingår att visa att exempelvis lukt och allergener från djurhållning inte stör boende. I detaljplanen för Lötängen är bedömningen att bebyggelsen där kan placeras så att hästgårdens verksamhet inte stör (se sidan 25 i planbeskrivningen https://knivsta.se/download/18.118d1a47178dc5f3f3185372/1619436688380/Planbeskrivning.pdf Länk till annan webbplats. ).

Vad gäller den som flyttar in i befintlig bebyggelse är frågan en annan, där är det upp till den enskilde att avgöra vad som stör och inte.

Thank you for your question! The urban development strategy doesn’t include parts of the municipality outside the two new neighbourhoods. Plans for lake Valloxen are described in other municipal documents, including the comprehensive plan (knivsta.se/översiktsplan Länk till annan webbplats.) and the green infrastructure plan (knivsta.se/grönstrukturplan Länk till annan webbplats.) ).

Hopefully we will get two cycling routes between Knivsta and Uppsala one on road 255 from Vassunda to Uppsala and one along the railway tracks between Alsike and Uppsala. It´s not yet decided when the new cycling routes will be built but it’s a high priority for Knivsta Kommun.

Tack för din fråga! Det finns för- och nackdelar med båda alternativen och ja, stationen i Alsike ska byggas oavsett. Lokaliseringsfrågan kommer att hanteras som en första del av Trafikverkets järnvägsplan, där kommer sakägare och berörda att få chans att yttra sig.

Genom att de två nya spåren dras parallellt med de befintliga ökar möjligheten till att behålla och/eller utöka trafikeringen på Knivsta och Alsike station.

Tack för din fråga! Stadsutvecklingsstrategin har inte i detalj utrett exakt var vissa typer av fordon ska kunna framföras. Vad gäller Förrådsvägen är den en del av detaljplanen för Lötängen, och föreslås användas som gåfartsgata. Planförslaget är under omarbetning, bland annat så ska det ritas in vändplatser enligt sin synpunkt. Se plankarta för Lötängen här: knivsta.se/lötängen Länk till annan webbplats.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 september 2021