Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kapitel 1: Inledning

Knivsta har stora möjligheter att växa och utvecklas till ett hållbart samhälle. De två nya stadsdelarna i den moderna småstaden Knivsta ska ta till vara Knivstas naturvärden och identitet. De ska också vara levande och trygga för alla.

En ny tågstation, gröna cykelvänliga gator och andra mobilitetslösningar kommer att göra det lätt att ta sig till, från och inom Knivsta på ett hållbart sätt. Det ska finnas fler möjligheter att leva, arbeta och trivas, med olika typer av bostäder, verksamheter, service, kultur, naturmark och grönytor.

Stadsutvecklingsstrategin beskriver hur västra Knivsta och Alsike kan utvecklas med 3 500 nya bostäder fram till 2035, och hur de två tätorterna och närliggande områden på längre sikt utvecklas till att kännas som en enda stad - Knivsta.

Vissa delar håller redan på att byggas, och utvecklingen kommer fortsätta under en lång tid framöver.

Stadsutvecklingsstrategin fokuserar mer på vad som ska uppnås, snarare än hur det ska göras.

Bakgrund

Arbetet med stadsutvecklingsstrategin utgår från det så kallade Fyrspårsavtalet, kommunens Översiktsplan och Vision 2025. Under arbetet har kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner, tillsammans med externa konsulter, arbetat fram förslaget till stadsutveckling utifrån ett helhets- och hållbarhetsperspektiv.

Arbetsprocessen som lett fram till stadsutvecklingsstrategin

De kommunövergripande ramarna för arbetet med stadsutvecklingsstrategin har varit Fyrspårsavtalet, kommunens vision 2025 och kommunens gällande översiktsplan från 2017.

Därefter skedde en analys av själva platsen, följt av workshoppar med förtroendevalda och tjänstepersoner.

Arbetet ledde fram till fyra framtidsbilder som utvärderades. Målbilden är år 2057.

Förslag till stadsutvecklingsstrategi

Mellan 1 juni och 15 september 2021 kan du vara med och lämna dina synpunkter på förslaget till stadsutvecklingsstrategi. Precis som vid annan stadsplanering kommer vi att ta vara på alla synpunkter som kommer in. När dialogperioden är slut den 15 september ser vi över förslaget på strategi igen, och försöker tillmötesgå så många inkomna önskemål som möjligt.

När kommunen har antagit stadsutvecklingsstrategin påbörjar kommunen den fördjupade planeringen, med så kallade detaljplaner för olika delar av området. Du kan vara med och påverka varje kommande detaljplan i stadsdelarna. Inför varje planförslag bjuder kommunen in till samråd enligt Plan- och bygglagen.

Tyck till om förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Detta är kortversionen för förslaget till stadsutvecklingsstrategi. Medborgardialogen pågår 1 juni - 15 september 2021. Kommunen vill gärna ta del av din kunskap och dina idéer för hur stadsutvecklingsstrategin kan förbättras.

Välkommen att dela med dig av dina reflektioner kring och synpunkter på dokumentet. Du kan lämna dina synpunkter via webbformulär, via e-post eller via brevpost. Märk din post "Synpunkt på stadsutvecklingsstrategi"

Lämna dina synpunkter här

Läs mer

Läs mer om bakgrund, utgångspunkter och processen på sida 6-21 i huvuddokumentet.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 juni 2021