Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kapitel 2. Stadsutvecklingsvision på lång sikt

Här presenteras stadsutvecklingsvisionen för Knivsta.

Mål för stadsbyggandet

Stadsutvecklingsvisionen bygger på tre delmål för stadsbyggandet:

1. En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan

Knivsta ska vara en modern småstad som samverkar med en levande landsbygd.

I Knivsta ska det gå att bo, arbeta och leva. Här ska finnas offentlig och kommersiell service. Knivsta ska erbjuda variation och god tillgång till stadskvaliteter, och vara befolkad både på natten och på dagen. Naturen nära tätorterna ska vårdas och vara tillgänglig för rekreation, men också stärka viktiga gröna samband.

2. En klimatsmart stad

Knivsta ska utformas och byggas på ett sådant sätt att klimatet inte påverkas negativt. På sikt ska inga fossila bränslen användas.

Det ska vara lätt för dig som bor och verkar i stadsdelarna att göra medvetna hållbara val.

Tätorterna ska vara sammanhållna och hänga ihop, det vill säga vara sammankopplade. Genom att det finns en närhet till nödvändigheter såsom service, grönområden och rekreation minimeras behovet av transporter. Effektiv kollektivtrafik kopplar ihop staden med den övriga regionen.

3. Ett attraktivt och tryggt Knivsta för alla

Knivstas identitet ska bevaras och utvecklas när kommunen växer. Västra Knivsta, Alsike och andra stadsdelar ska utvecklas utifrån sina unika karaktärer och förutsättningar.

När staden växer ska den växa för alla. Vi ska eftersträva en blandning av bostadstyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Det ska
finnas lokaler för företag och andra verksamheter.

Stadens parker, torg och gator ska vara inbjudande och trygga platser som lockar till möten. Platser för
lek och rörelse blir viktiga inslag.

Information i pratbubbla

"Jag gillar verkligen hur det har blivit här i västra Knivsta! Det var lite stökigt ett tag när de byggde stationen, och jag var orolig för att grönskan skulle försvinna när det blev fler hus. Men nu finns det faktiskt både fler och finare parker där jag och Sigge kan promenera. Sen är det ju toppen att inte behöva köra till Uppsala för att handla, det mesta kan jag faktiskt köpa på vägen när jag cyklar hem från jobbet."

Exempel på hur torget sydväst om Knivsta resecentrum skulle kunna se ut i framtiden. Illustration: Betty Laurincova (2021).

Exempel på hur torget sydväst om Knivsta resecentrum skulle kunna se ut i framtiden. Illustration: Betty Laurincova (2021).

Stadsutvecklingsvision för Knivsta

”Staden Knivsta har med sina tre noder Knivsta tätort, Alsike tätort och Ar år 2035 påbörjat sin resa mot att vara en sammankopplad och funktionsblandad småstad. Den gång-, cykel och kollektivtrafikeffektiva stadsgatan som binder samman de tre noderna utgör bygdens ryggrad. I mitten ligger Knivstas gröna hjärta, med Gredelby hagar och Trunsta träsk, som tillsammans med omgivande naturmark är ett rekreativt nav för hela kommunen. Merparten av stadsbebyggelsen är år 2035 samlad i kärnorna, men planering för komplettering i det östra stråket och i de västra byarna pågår. Verksam heter finns i hela strukturen, men med tyngd punkt i kärnorna.”

 

År 2035 har ny bebyggelse växt fram i västra Knivsta och Alsike. År 2057 omfattar stadsbebyggelsen både områdena runt stationslägena och stråken längs med den sammanlänkande stadsgatan på östra och västra sidan om järnvägen. Det gör att de två kärnorna har kopplats närmare varandra. På
kartan här på sidan visas västra Knivsta och Alsike i olika röda och rosa nyanser.

  • 3 500 bostäder fram till år 2035. Upp till 15 000 bostäder fram till år 2057.
  • Bebyggelse i huvudsak 2-5 våningar.
  • Nära till grönska och stadskvaliteter, som torg, skolor, handel och annan service.
  • Två järnvägsstationer, effektiv och attraktiv kollektivtrafik samt goda möjligheter till gång- och cykelvägar.

Läs mer!

Stadsutvecklingsvisionen finns på sida 24 i huvud dokumentet, och som bilaga.

Översiktskarta över stadsdelarnas placering. Överst på kartan mot Uppsala står namnet Alsike, utmärkt med centrum kring nya Alsike tågstation. Nederst mot Stockholm står namnet Västra Knivsta. Markeringar i rött, grönt och rosa visar hur stadsdelarna ska byggas ut successivt. Texter i kartan: Stadskärna – kontor, handel och service med inslag av bostäder. Blandstad – flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen. Blandad bostadsbebyggelse - bostäder och viss offentlig service. Park och natur - park, stadsnära natur och rekreation. Kollektivtrafikstråk - stråk för kapacitetsstark kollektivtrafik. Stadens omland - jordbruksmark, natur och vattenområden. Ostkustbanan - byggs ut med två nya spår och regional cykelväg intill.

Översiktskarta över stadsdelarnas placering och innehåll. Karta: Urban Minds

Stadsutvecklingsprinciper för västra Knivsta och Alsike

Kommunen har tagit fram sex stadsutvecklingsprinciper för de nya stadsdelarna. Kommunen ska använda dem som riktlinjer i det kommande planeringsarbetet. Exakt hur staden ska byggas och se ut framöver kommer att utredas successivt, till exempel i kommande detaljplaner.

1. Utveckla sammanhållen bebyggelse, inte utspridd. 

2. Utveckla en sammankopplad struktur, inte en fragmenterad. 

3. Utveckla lagom tät bebyggelse i mänsklig skala, inte för hög och inte för utspridd bebyggelse.

4. Utveckla blandad bebyggelse, inte ensartad.

5. Utveckla samlade mobilitetslösningar, inte bilparkering inom kvarteren.

6. Utveckla gator för gåendes upplevelser i ögonhöjd, inte utifrån fordonstrafiken.

Läs mer!

Stadsutvecklingsprinciperna beskrivs på sida 28-31 i huvuddokumentet.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 juni 2021