Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kapitel 3: Två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike

Västra Knivsta och Alsike är två stadsdelar i den moderna småstaden Knivsta, med korta avstånd till både natur och centrum. Med sin blandning av service, mötesplatser och olika typer av boenden är det platser som bidrar med livskvalitet för fler och möjliggör en hållbar utveckling. Bebyggelsen har en tydlig småstadskaraktär med en mänsklig skala och rikligt med grönska.

Stadsbyggnadsförslagen på denna sida ska läsas som förslag på långsiktig utveckling för västra Knivsta och Alsike. De kvarter som har en heldragen linje är de som föreslås utvecklas inom 15 år, fram till år 2035.

Stadsdelarnas innehåll

I de nya stadsdelarna ska det finnas kontor, service, verksamheter, skolor, förskolor, lokaler, bostäder och mobilitetshubbar (platser där det finns olika tjänster kopplade till transport, till exempel möjlighet att låna cykel eller bil).

Strukturen består av en tätare kärna, med kvarter i huvudsakligen tre till fem våningar (enstaka högre hus kan prövas - så kallade landmärken).

I mindre centrala delar planeras bebyggelse på mellan två till fyra våningar. Förslagen anger inte typ av bebyggelse (kvartersbebyggelse, punkthus, radhus, lamellhus eller liknande). Det får studeras i efterkommande arbete, i varje detaljplan.

I västra Knivsta och Alsike kommer det att finnas stadskvaliteter, med olika typer av mötesplatser, bottenvåningar utformade för verksamheter och blandat innehåll. Grönstrukturen, med grönska och växtlighet, är sammanhängande. Skolor och förskolor ligger där det finns god tillgång till natur. Hållbara lösningar för mobilitet finns lättillgängliga, både vid järnvägsstationerna och i mobilitetshubbarna.

Läs mer!

Stadsdelarna västra Knivsta och Alsike beskrivs på sida 34 - 45 respektive 46 - 57 i huvuddokumentet.

Strukturförslag för västra Knivsta

Här under texterna visar vi en karta med ett strukturförslag för västra Knivsta.Texterna på kartan lyder så här:

Detaljplaner för delområden

I flera delar av västra Knivsta har planeringen hunnit längre. Till exempel har detaljplanen för Centrala Ängby vunnit laga kraft.

Nära till natur

Ängbyskogen föreslås bli naturreservat, och blir en viktig plats för rekreation. Det ska bli lätt att gå eller cykla dit, inte minst för barn.

Knivsta station

Stationen utvecklas för att stödja framtidens resandebehov.

Kommuncentrum

Både östra och västra sidan av järnvägen fortsätter att utvecklas som stadskärna i
den moderna småstaden.

Hållbar mobilitet

Strukturen är utformad utifrån gång-, cykel- och kollektivtrafik som norm. Parkeringsplatser för motorfordon samlas i de så kallade mobilitetshubbarna.

Långsiktig utveckling

Vissa delar av västra Knivsta kommer troligen börja utvecklas om lång tid, kanske på 2050-talet.

Strukturförslag för stadsdelen västra Knivsta

Strukturförslag för västra Knivsta

Strukturförslag för Alsike

Här nedan visar vi en karta med ett strukturförslag för Alsike. Texterna på kartan lyder så här:

Detaljplaner för delområden

I flera delar av Alsike har planeringen hunnit längre. Till exempel har detaljplanen för Alsike nord etapp 2a vunnit laga kraft.

Alsike resecentrum

Omkring år 2035 kommer den nya järnvägsstationen i Alsike vara klar, med en ny bro över spåren och bebyggelse för service och kontor.

Terränganpassat byggande

Bebyggelsen anpassas till höjder och dalgångar. Obebyggd mark sparas i alla delar av stadsdelen, både för rekreation och för klimatanpassning.

Stadsdelsnoder

Små torg och andra platsbildningar uppmuntrar till möten och gör hela stadsdelen levande - till exempel ett torg mellan skolan och mobilitetshubben.

Potentiell komplettering

Områden där kommunen inte äger marken men som i samverkan med fastighetsägare kan ge värdefull komplettering.

Strukturförslag för stadsdelen Alsike

Strukturförslag för Alsike.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 juni 2021