Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad händer med de befintliga byggnader och ägor som redan finns på de föreslagna områdena för de två stadsdelarna?

Inom de båda områdena finns det idag befintlig bebyggelse, boende, verksamheter, föreningsliv med mera. Dessa tar kommunen särskild hänsyn till när vi planerar stadsdelarna.

Kommunens ambition är att utveckla sin egen mark på de två områdena. Vi är också intresserade av att utveckla mark som ägs privat, om ägaren själv är intresserad av det.

Den som äger mark på de planerade områdena, men som inte är intresserad av åtgärder och utveckling, kommer självklart inte att tvingas till det. De nya stadsdelarna kommer då att planeras utanför den privata äga.

De nya stadsdelarna har höga ambitioner när det gäller alla hållbarhetsperspektiv och kommunen jobbar för att bevara de värden och kvalitéer som finns samtidigt som vi utvecklar och skapar nya sådana. Vissa karaktärsskapande byggnader och miljöer är viktiga element för igenkänning och kulturhistoria. Engvallen, gården Nya Tarv och Ängby park är några exempel, liksom Stationshuset, Ängbyskogen, Knivstaån och Hammaren. I Alsike finns också områden som kräver särskild hänsyn, som exempelvis en gårdsmiljö i västra delen av området, Pinglaström och Lunsen.

Även om det i vissa delar har kommit igång byggnation (exempelvis i centrala Ängby) så kommer det dröja lång tid innan större delar av områdena är utbyggda. När vi kommit längre i vår planering kan det vara så att specifika frågor måste diskuteras med berörda fastighetsägare och boende.

Detta kommer framför allt att hanteras inom ramen för detaljplanläggningen, när vi kommit så långt. I den processen har du som fastighetsägare och boende en särskilt stark ställning som formell sakägare.

För mer information om detaljplaneprocessen - välkommen att kontakta kommunens planenhet, telefonnummer 018-34 70 00.

Fyrspårsavtalet och de två nya tågspåren

Knivsta kommun har skrivit ett avtal med staten, det så kallade Fyrspårsavtalet. Avtalet innebär bland annat att två ytterligare järnvägsspår kommer att dras genom kommunen.

De nya spårens dragning kan eventuellt komma att påverka vissa fastigheter. Den frågan hanteras inte av kommunen utan av Trafikverket. Kommunen för en nära dialog och samverkan med Trafikverket i syfte att skapa en så god lösning som möjligt för kommunens och dess invånare.

Läs om Fyrspårsavtalet

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022