Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur ska kommunen ta hänsyn till naturvärden när de två stadsdelarna växer fram?

I områdena för de nya stadsdelarna finns platser med höga naturvärden. I stadsutvecklingsstrategin beskrivs hur vi ska ta hänsyn till dessa naturvärden och bevara dem i så hög utsträckning som möjligt.

I Knivsta tätort ligger exempelvis Ängbyskogen och Kölängsskogen, som nu planeras att bli naturreservat. Det finns också flera naturvärden i och runtom Knivsta tätort, i form av exempelvis Knivstaån, betesmarker, trädgårdar och skyddsvärda träd.

I de centrala delarna av Alsike finns flera skyddsvärda naturvärdes­objekt intill det planerade området för nya Alsike tågstation. Skogarna runt Alsike är också viktiga. De är länkade till naturreservaten Södra Lunsen i Knivsta och Lunsen i Uppsala kommun, och de så kallade spridningsvägarna däremellan är viktiga att värna och stärka.

Mellan Alsike och Knivsta tätorter ligger natur­reservatet Gredelby hagar och Trunsta träsk – ett välbesökt utflyktsmål. I stadsutvecklingsstrategin föreslås att området blir ett grönskande, rekreativt nav i framtidens Knivsta.

Genom Alsike tätort rinner Pinglaström, som sedan byter namn till Knivstaån och rinner genom Knivsta ut i Lövstaån och vidare till Mälaren. Vattendragen har ekologiska, rekreativa och estetiska värden, och ska skyddas och utvecklas när de nya stadsdelarna planeras och byggs.

Sammantaget kan sägas att natur- och rekreationsområdena i och runtom Alsike tätort och Knivsta tätort är både välbesökta och populära besöksmål för de boende, och för många en av de viktigaste anledningarna till varför man har valt att bosätta sig i kommunen. I de nya stadsdelarna ska dessa naturområden samman­länkas genom bebyggelsen, genom välplanerade gaturum och parker. Längs dessa ”gröna gator” finns plats för en grönska och växtlighet som erbjuder en mångfald av ekosystemtjänster. Samtidigt fungerar gatorna som spridningsvägar för blommor, växter och träd.

Knivsta kommun är en anrik jordbruksbygd. De två framtida stadsdelarna ska samverka med levande landsbygd. Bebyggelse på produktiv jordbruksmark och intill betesmark ska undvikas så långt det är möjligt. Genom att koncentrera tillväxten till två lagom täta stadsdelar i stationsnära lägen kan vi spara viktiga jordbruksmarker.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022