Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur ska ni se till att stadsdelarna blir grönskande?

I avsnittet om grön infrastruktur i Stadsutvecklingsstrategi 2035 beskrivs de hänsyn som ska tas till naturen och hur vi ska uppnå en god grön infrastruktur när vi planerar och bygger de två stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike.

Stadsutvecklingsstrategin följer Knivsta kommuns politiskt beslutade grönstrukturplan. Där finns bland annat riktlinjer för hur långt det ska vara från bostaden till närmaste gröna område. Alla som bor i västra Knivsta och Alsike ska enkelt och snabbt kunna ta sig till en grön plats. Var du än befinner dig i stadsdelarna ska du ha tillgång till ett större rekreations- och friluftsområde inom 800 meter. De skolor och förskolor som planeras ligger nära natur och grönytor.

Du som bor i de nya stadsdelarna ska också ha tillgång till en uteplats av något slag. Eftersom parkeringsplatser inte ska spridas ut inne i stadsdelarna utan samlas i så kallade mobilitetshubbar behövs inga garage under varken bostadshus eller bostadsgårdar. Då kan gårdarna i stället fungera som trädgårdar ”på riktigt”, med en ordentlig jordmån, där träd kan växa sig stora och där det finns plats för egen odling. I varje kvarter ska det finnas utrymme för rejäla bostadsgårdar och gröna ytor för umgänge och lek.

Sammantaget blir grönska, natur och växtlighet viktiga inslag i de nya stadsdelarna. Gröna stråk ska leta sig in bland kvarteren. Parker ska erbjuda grönskande mötesplatser, och stråk för jogging och promenader. Det är också viktigt att orörd natur sparas inne i stadsdelarna, inte minst för barnen att leka i.

Styrande dokument

Stadsutvecklingsstrategin följer Knivsta kommuns politiskt beslutade grönstrukturplan. I den pekas de viktigaste tätortsnära grönområdena ut, och de gröna kopplingarna dem emellan. Planen fungerar som ett stöd och vägledning i planeringen av det hållbara samhället.

För att fullfölja Fyrspårsavtalet ska kommunen också ta fram en plan för så kallade gröna kilar och spridningskorridorer. Den blir en komplettering till grönstrukturplanen.

Kommunen har också åtagit sig att ta fram en plan för att undvika att bygga på värdefull jordbruksmark.

Stadsutvecklingsstrategin lutar sig också mot kommunens dagvattenstrategi. Den säger att hanteringen av dagvatten ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten i våra vattendrag. Gröna ytor på rätt platser i bebyggelsen bidrar till att rena det vatten som kommer från vägar och hus, innan det rinner vidare till Pinglaström eller Knivstaån.

Se kommunens grönstrukturplan Öppnas i nytt fönster.

Se kommunens dagvattenstrategi Öppnas i nytt fönster.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022