Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vilka kulturmiljöer har vi i Knivsta?

Med kulturmiljöer menas områden som bär spår av människors liv och aktivitet. Årsringar av utveckling kan ses, från förhistoria fram till dagens byggnader och miljöer.

Kulturmiljöerna i Knivsta är av olika slag, med olika värden, behov och ideal, och från olika tider. Samtidigt finns gemensamma drag. Många byggnader är exempelvis anpassade till terrängen - gamla träd och stenblock har ofta fått ligga kvar i nya stadsdelar. Knivsta har också en småstadskaraktär, med små och gröna bostadsområden, där olika typer av bebyggelse blandas.

Med en stadsutveckling som tillvaratar platsernas kulturmiljöer skapas en identitet och en tillhörighet. Samtidigt läggs nya årsringar till och kan läsas av i framtiden. I förslaget på stadsutvecklingsstrategi anges att värdefulla kulturmiljöer bör ses som en resurs att ta fasta på. Det gäller byggnader och fornlämningar, men också annat, som gamla vägar, mötesplatser och vyer över landskap.

Knivsta kommun har låtit göra en kulturmiljöutredning. Upplandsmuseet har genomfört utredningen.

Som helhet bedöms de nya stadsdelarna få ganska liten påverkan på kommunens kulturmiljövärden. Det beror både på att huvuddelen av den nya bebyggelsen placeras i mindre värdefulla områden, och att vi tar hänsyn till de mest värdefulla miljöerna. För att fortsätta utveckla identiteten bör även den kommande stadsutvecklingen ske i samspel med naturen och terrängen, med grönska inom stadsdelarna, och med blandad bebyggelse som speglar sin tids värden, behov och ideal.

I strukturritningarna för västra Knivsta och Alsike föreslås ett antal platser utvecklas som så kallade ”karaktärsområden”. Detta innebär att de blir en form av ”historiska ankare”, ett sätt att knyta an de nya stadsdelarna till den äldre historien. Det handlar inte om att de platserna ska bli museum, de får gärna fortsätta användas, men med hänsyn till att det ska gå att känna av kulturhistorien.

I Västra Knivsta finns till exempel rester av det äldre jordbrukslandskapet, som inom Ängby bytomt, gården Nya Tarv och vid stationsområdet.

I trakterna kring Alsike finns bland annat torpmiljöer samt värdefulla historiska landskapsrum, i anslutning till Ekeby gamla bytomt och Vrå gård. Björkkällevägen är en del av den gamla landsvägen mellan Mora stenar och Sigtuna, och Vrå herrgård har anor från 1800-talets början.

I det fortsatta arbetet behöver kulturmiljön tas hänsyn till i varje enskild detaljplan, utifrån respektive områdes förutsättningar. Det kommer också göras arkeologiska utredningar och eventuellt utgrävningar, eftersom det finns fornlämningar på många platser i kommunen.

Eftersom de nya stadsdelarna kommer att växa fram under lång tid, kommer olika delområden naturligt få olika karaktärer och spegla sin tid. Samtidigt behöver det finnas plats för variation, både för att bevara det gamla, och för att vara flexibel inför framtiden.

Ta del av kulturmiljöutredningen Pdf, 26.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022