Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur ska kommunen arbeta med social hållbarhet i de nya stadsdelarna?

I strategin kan utläsas olika stadsutvecklingsområden som är viktiga för att uppnå social hållbarhet i de nya stadsdelarna. Dessa är bland annat:

Bostäder för alla

Bostaden är en viktig plats för återhämtning. I de nya stadsdelarna ska det finnas olika typer av bostäder. Hyresrätter och bostadsrätter, radhus och lägenheter samt bostäder för personer med särskilda behov får gärna finnas inom ett och samma grannskap för att undvika boendesegregation. Det här kan du se mer om i vår film om bostadsförsörjning.

Trivsamma och tillgängliga mötesplatser

Att ett område är ”promenadvänligt” kan öka grannskapskänslan. Offentliga platser som är tillgängliga för alla invånare uppmuntrar till möten och kontakter människor emellan. Är de dessutom lokaliserade på ett sätt som stärker en naturlig genomströmning i stadsrummet ökar kvaliteten.

I de nya stadsdelarna är ambitionen att joggingstråk och promenadstråk ska löpa genom både park- och naturområden, och integreras i offentliga rum som torg och andra mötesplatser. Då blir stadens rum tillgängliga och trygga.

Gröna rum och natur

Gröna rekreativa områden, stråk, parker, och gröna sociala gator blir viktiga mötesplatser. I de nya stadsdelarna kommer natur och växtlighet att ta plats. Det här kan du se mer om i vår film om grön infrastruktur.

Socialt hållbara transporter

När vi möjliggör för god gång-, cykel- och kollektivtrafik i stadsdelarna möjliggör vi för fler spontana möten mellan människor. Det är också bättre för klimat och miljö. Vägen till och från skola, arbete och fritidssysselsättningar är enkla och viktiga tillfällen förutevistelse och rörelse. Det här kan du se mer om i vår film om transporter.

Kultur och konst

För att olika människor ska kunna träffas behöver stadsmiljön bidra med inkluderande och demokratiska mötesplatser. I de nya stadsdelarna ska ett rikt kulturliv ses som en resurs. Det betyder satsningar på offentliga miljöer för kultur - både ute och inne. Kommunen ska arbeta med strategier och metoder för hur privata och offentliga aktörer kan arbeta tillsammans för att skapa väl gestaltade gemensamma miljöer, till exempel genom offentlig konst.

Medborgardialog

En sista - och viktig - del i arbetet med att uppnå social hållbarhet är att skapa de framtida stadsdelarna i dialog med medborgarna. Det är viktigt att bevara stadens identitet. Du som bor och verkar i Knivsta ska känna stolthet och ett ägarskap av staden. Stadsbyggandet ska så långt det är möjligt utgå från de boendes perspektiv - de har värdefull kunskap om vad som fungerar bra och mindre bra i staden. För att alla ska känna sig delaktiga – dagens invånare, framtidens invånare, barn och unga, och olika aktörer – är det prioriterat med dialog och samskapande i stadsplaneringen.

Se filmer om de nya stadsdelarna

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022