Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vem har tagit fram stadsutvecklingsstrategin och vilka styrande dokument har kommunen haft som utgångspunkt i arbetet?

Både tjänstepersoner och förtroendevalda från Knivsta kommun har varit med i arbetet med att ta fram stadsutvecklingsstrategin.

När beslut ska tas om hur nya områden ska utformas utgår vi på kommunen alltid från politiskt antagna direktiv. Budskapen i Knivstas vision 2025 och i kommunens gällande översiktsplan är utgångspunkten för all samhällsplanering och stadsutveckling i Knivsta – så även för de två nya stadsdelarna.

I Knivstas vision står exempelvis att Knivsta ska vara en kommun öppen för förändring, med förankring i en aktiv och levande landsbygd. I översiktsplanen står att framtidens Knivsta ska vara en modern småstad och en föregångskommun för ett hållbart samhälle.

Det här är budskap som kommunen har förhållit sig till under arbetet med stadsutvecklingsstrategin.

De nya stadsdelarna planeras också efter åtagandena i det så kallade Fyrspårsavtalet - det avtal som Knivsta kommun har tecknat med staten om att bygga ett visst antal bostäder och därmed utveckla Knivsta i en viss riktning till år 2057. I avtalet står bland annat att de nya bostäderna ska byggas i en blandad stadsstruktur i kollektivtrafiknära lägen, och att 30 procent av dem ska vara hyresrätter.

Fyrspårsavtalet anger också att de två nya stadsdelarna ska vara hållbara, vilket betyder hållbara och ”gröna” lösningar för exempelvis transporter, vatten och avlopp.

Det finns ett ytterligare antal centrala dokument som vi lutar oss mot.

Policyn Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy är en sådan. Den rymmer grundläggande principer för hur ny bebyggelse ska utformas och gestaltas på ett sammanhållet och smakfullt sätt i Knivsta kommun framöver, och är mycket viktig för oss.

Så småningom kommer också ett ytterligare styrdokument - en transportplan för hållbar mobilitet håller på att tas fram, i samarbete med Trafikverket och Region Uppsala. Planen ska ange hur vi på kommunen ska arbeta för att uppnå en god och hållbar mobilitet, med lösningar för exempelvis en hållbar kollektivtrafik och andra ”gröna” transporter.

Stadsutvecklingsstrategin gäller inte för hela kommunen, utan bara för de delar som ingår i utredningsområdet. I resten av kommunen gäller översiktsplanen.

Se de samlade viktigaste styrande dokumenten bakom stadsutvecklingsstrategin

Se Knivsta kommuns vision

Se gällande översiktsplan för Knivsta kommun

Se kommunens stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022