Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Om projektet

För att kunna planera för ett robust och hållbart Knivsta på lång sikt vill Knivsta kommun ta ett samlat grepp kring stadsutveckling och samhällsplanering. Kommunen samordnar planeringen för framtidens Knivsta i Utvecklingsprogram Knivsta 2035. Inom projektet ryms en rad olika kompetenser. Projektets politiska styrgrupp är kommunstyrelsens arbetsutskott.

Om projekt Knivsta 2035

Utvecklingsprogrammet sker inom ramen för Fyrspårsavtalets åtaganden och ambitioner, men har ett kortare perspektiv. Istället för att ta sikte på år 2057, som Fyrspårsavtalet gör, har Utvecklingsprogram Knivsta 2035 uppdraget att påbörja byggnation med 3 500 bostäder till år 2035, i två nya stadsdelar i västra Knivsta tätort respektive Alsike stationssamhälle.

Målsättningen för de nya stadsdelarna är att de ska bli hållbara - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Läs projektdirektivet för Knivsta 2035 Pdf, 287.1 kB.

Projektets organisation

Politisk styrgrupp

Den politiska styrgruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsutvecklingsnämndens presidium.

Se kommunstyrelsens arbetsutskott

Se samhällsutvecklingsnämndens presidium

Tjänstepersonsstyrgrupp

Styrgruppen på förvaltningsnivå består av kommundirektör, ekonomichef, samhällsbyggnadschef, exploateringschef, planchef och kommunikationschef.

Om organisationen

Projektet har en central roll i kommunen. Projektet består av en mängd deluppdrag, som framtagande av en övergripande stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike, en transportplan för hållbar mobilitet, energi- och klimatstrategi, kommunalekonomiska analyser, infrastrukturplanering, grön infrastruktur, social hållbarhet och detaljplaner.

Kommunen har en mängd kompetenser involverade i projektet, som projektledare, planhandläggare, översiktsplanerare, kommunekolog, trafikplanerare, ekonomer, kommunikatörer, näringslivsstrateger, lokalplanerare, integration- och folkhälsosamordnare, beredskapssamordnare och förvaltningschefer.

Deltagare

Kommunens projektgrupp

Pelle Mikaelsson, projektledare, Knivsta kommun

Frida Wilhelmsson, översiktsplanerare, Knivsta kommun (tjänstledig)

Kristofer Kvarnström, gatuchef, Knivsta kommun

Eva Mårtensson, chef lokalförsörjning, Knivsta kommun

Carin von Köhler, kommunekolog, Knivsta kommun

Pernilla Westerback, näringslivsutvecklare, Knivsta kommun

Alexander Jonsson, trafikingenjör, Knivsta kommun

Ulrika Lindgren Kokocha, kommunikatör, Knivsta kommun

Sara Andersson, planhandläggare, Knivsta kommun

Kontakta kommunens tjänstepersoner i projektgrupp Knivsta 2035

Plankonsulter

Caroline Björk Novak, Urban Minds

Joakim Lindmarker, Urban Minds

Processledare byggherregrupp

Göran Cars

Översta rutan har texten Knivsta 2035, Politisk styrgrupp, Förvaltningsstyrgrupp, Projektledare Pelle Mikaelsson. Rutan under till vänster har rubriken Referensgrupper. Texten under är Samhällsbyggnad, Mjuka förvaltningar, Kommunala bolag, Byggherrar. Rutan under till vänster har rubriken Kommunikation. Text under Ulrika Lindgren Kokocha. Rutan bredvid till höger har rubriken Samverkan/dialog. Texten under är Statlig samordnare, Region Uppsala, Trafikverket, Andra aktörer.Under dessa rutor finns en längre linje med olika områden som ryms inom projektet. Längst till vänster står texten Transportplan, Kristofer Kvarnström. Därefter, från vänster till höger, kommer ruta med text Infrastruktur, därefter ruta med text Stadsutvecklingsstrategi Frida Wilhelmsson, nästa ruta Samhälle och livskvalitet Eva Mårtensson, nästa ruta Kalkyler och kommunal ekonomi, nästa ruta Klimat och energi med underrutor Energistrategi respektive Samverkan. Rutan längst till höger har texten Detaljplaner, med fyra underrutor. I första rutan står Lötängen, Sara Andersson. I den andra rutan står Alsike Nord etapp 2a, Sara Andersson. I tredje rutan står Alsike Nord etapp 2b, Sara Andersson. I fjärde rutan står Fornåsa, Elin Hedström.
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 mars 2022