Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Så ska de nya stadsdelarna se ut

De två stadsdelarna ska vara levande, trivsamma och grönskande. De ska vara en del av framtidens Knivsta - en modern småstad som är en föregångskommun inom hållbar och innovativ stadsutveckling, i nära samverkan med en levande landsbygd. På den här sidan kan du läsa mer om hur de nya stadsdelarna kan komma att se ut och höra om hur vardagslivet kan se ut för dem som kommer att leva och verka där. Titta gärna på filmen och se konceptbilder för de olika kvarteren!

Levande, trivsamma och grönskande

Arbetet med två hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike tar avstamp i de värden som beskrivs i Knivstas vision 2025 och i kommunens gällande översiktsplan.

Kommunens stadsutvecklingsstrategi för de framtida stadsdelarna tar sikte på hållbarhet - social, miljömässig och ekonomisk.

Målet är två levande, trivsamma och grönskande stadsdelar som utgör del i framtidens Knivsta - en modern småstad som är en föregångskommun inom hållbar och innovativ stadsutveckling, och som rymmer både stadens kvaliteter och en levande landsbygd.

I de nya stadsdelarna planeras för många mötesplatser. Här ryms plats för parker, gator, idrottsplatser, förskolor, skolor, affärer, restauranger och annat som hör en stad till.

När det gäller bebyggelse skissas på en småstadskaraktär, med blandade kvarter för boende, arbetande och besökare. Målet är att du, var du än väljer att bo i de nya stadsdelarna, ska ha tillgång till stadskvalitéer, grönska och hållbar mobilitet inom några hundra meter. Bostäderna ska vara av blandad karaktär, med flerbostadshus och radhus i olika upplåtelseformer. Minst 30 procent av bostäderna ska vara hyresrätter.

Service kommer främst att finnas i stadsdelarnas kärnor, där bebyggelsen är högre och där flerbostadshusens bottenplan rymmer lokaler för butiker, kaféer, föreningsliv och annan verksamhet. Verksamheterna bidrar till levande stadsdelar, både dagar och kvällar. Längre ut från kärnorna blir husen lägre, med kvarter som rymmer flerbostadshus, radhus och närservice.

Arkitekturen och stadsbyggandet ska luta sig mot Knivsta kommuns antagna strategi med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy. Strategin anger bland annat hur höga hus får vara i olika delar av tätorterna Knivsta och Alsike, att ny bebyggelse behöver ta hänsyn till omgivningen och att grönska och växtlighet ska vara viktiga inslag i stadsbilden. Stadsbyggnadsprinciperna rymmer också en arkitekturpolicy, med råd till byggherrar och arkitekter. 

Natur och grönska blir viktigt i stadsdelarna. Gröna stråk ska leta sig in bland kvarteren och erbjuda grönskande mötesplatser. Du som bor och verkar i någon av de två stadsdelarna ska ha tillgång till grönytor för utevistelse inom 150 meter från din bostad, och friluftsliv och rekreation inom 800 meter.

Ett nätverk av cykelfartsområden samt gång- och cykelvägar gör det tryggt, effektivt, enkelt och självklart för både barn och vuxna att transportera sig till fots eller med cykel. Om behov av bil uppstår ska bilpooler finnas nära till hands.

Nyckelordet är nära. Avstånden är korta - till affären och parken, till idrottsplatsen och fritidsaktiviteterna. Men också till naturen, med strövområden, vatten och grönska.

Du kan gå eller cykla till det mesta - eller ta bussen eller tåget, om du hellre vill.

Vision och utgångspunkt för stadsbyggandet och samhällsutvecklingen i Knivsta kommun

Kommunens gällande översiktsplan

Tre konceptbilder på hur några kvarter i stadsdelarna kan komma att se ut

De här bilderna är utformade efter de vägledande riktlinjerna i kommunens stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike.

Bilderna är idéskisser. Hur de olika byggnaderna i stadsdelarna kommer att se ut mer exakt är inte bestämt än. Det bestämts först i de kommande detaljplanerna. Du kan vara med och påverka varje ny detaljplan. Då bjuder vi på kommunen in till dialog enligt plan- och bygglagen.

Bild 1: Ett centralt beläget kvarter i framtidens hållbara stadsdelar

Koncept: Urban Minds

Så här skulle vardagen kunna se ut i en central del av västra Knivsta eller Alsike stationssamhälle, kanske runt Knivsta station eller kommande Alsike tågstation. Där blir husen högre, och bottenplanen rymmer lokaler för butiker och annan service.

Bebyggelsen blir av småstadskaraktär, med blandade kvarter för boende, arbetande och besökare. Restauranger, butiker och lokaler för idrott och kultur bidrar till att stadsdelarna blir levande både dagar och kvällar. Det ska vara nära till allt, och tryggt att gå eller cykla dit du vill.

Bild 2: En stadsdelspark med en mobilitetshubb

Koncept: Urban Minds

Här ser du en annan vy – en idéskiss för hur en mindre park skulle kunna plats i ett centralt beläget kvarter. Stadsdelarna ska vara grönskande, med gott om gröna mötesplatser. Den tätortsnära naturen ska vårdas och gröna stråk ska leta sig in bland kvarteren.

Till vänster på den här bilden ser du entrén till en av de så kallade mobilitetshubbar som planeras i stadsdelarna. Det är byggnader nära invånarna som rymmer olika möjligheter för främst resor och transport, som parkeringsplatser för bilar, kollektivtrafik, bilpool och cykelpool. Tanken är att du kunna resa och transportera dig enkelt och hållbart. En mobilitetshubb kan också rymma andra tjänster och möjligheter, som kafé, paketutlämning och plats för drop in-arbete.

Bild 3: Ett lugnare kvarter lite längre ut

Koncept: Urban Minds

Längre ut från stadsdelarnas kärnor kan kvarteren se ut så här. Husen blir lägre, med flerbostadshus, radhus och närservice. Den äldre bebyggelsen intill bevaras och tas med i stadsplaneringen. Intill breder skogar, ängar och jordbruksmark ut sig. Här är tempot lugnare, men ändå i direkt närhet till småstadslivets service och till kollektivtrafiken.

I alla kvarter, även de mer i de mer centrala delarna, ska det vara nära till parker och orörd natur. Du som bor och verkar i någon av de två stadsdelarna ska ha tillgång till grönytor för utevistelse inom 150 meter från din bostad, och friluftsliv och rekreation inom 800 meter. Det blir nära till naturreservaten Södra Lunsen, Gredelby hagar och Ängbyskogen intill.

Ett typkvarter i framtidens hållbara stadsdelar

Här ser du hur ett kvarter i de två stadsdelarna skulle kunna se ut.

I kvarteret finns bostäder i olika höjder och storlekar, gröna rum för egen odling och umgänge, arbetsplatser och plats för verksamheter, och nära till kollektivtrafik, med en så kallad mobilitetshubb i kvarteret.

Läs om vad en mobilitetshubb är

Skiss över ett kvarter i stadsdelarna

Illustration: Urban Minds

En hållbar livsstil

Arbetet med de nya stadsdelarna tar avstamp i Agenda 2030 - den globala agendan med 17 punkter för förändring mot ett hållbart samhälle.

Att planera för två hållbara stadsdelar är en utmaning - och en unik möjlighet.

I arbetet med stadsdelarna tar kommunen ett samlat grepp och planerar för hållbara lösningar inom alla områden, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Hållbarhetstänket kommer att avspeglas i stort och smått, från den övergripande strukturen och funktionerna till bostadskvarteren och utformningen av det offentliga rummet.

Målet är ett framtidens Knivsta som erbjuder goda förutsättningar för både stad och landsbygd att utvecklas, där det är lätt att trivas och enkelt att leva och verka hållbart.

Läs mer om Knivstas arbete för en hållbar kommun

Se vision och utgångspunkt för stadsutveckling och samhällsplanering i Knivsta

Utvecklingsprogrammets effektmål

I projektdirektivet för Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två nya hållbara stadsdelarna presenteras tio effektmål som beskriver den nytta som utvecklingsprammet ska ha i Knivsta kommun.

Bland annat ska stadsdelarna vara attraktiva och locka boende, verksamheter och besökare, invånarna ska ha nära till gröna rum och fritidssysselsättningar, och områdena ska byggas hållbart, med innovativa lösningar.

Med dessa budskap som grund planeras de nya stadsdelarna och identiteten för västra Knivsta och Alsike växer fram.

De tio effektmålen

År 2035 är Knivsta:

  • En kommun som har cirka 28 000 invånare
  • En attraktiv plats som lockar boende, verksamheter och besökare
  • Ett samhälle som erbjuder effektiv och hållbar kollektivtrafik
  • En ort nära sammankopplad med en levande landsbygd
  • En kommun som är öppen för förändringar och lockar de som vill leva i ett hållbart samhälle
  • Ett motståndskraftigt samhälle som är väl rustat för att klara stora förändringar
  • En plats med en blandad befolkning där det finns förutsättningar för att leva ett fossilfritt liv utan att påverka klimatet negativt
  • Ett samhälle som sätter barn och unga i det främsta rummet och premierar lärande
  • En plats där invånarna har nära till gröna rum samt kultur- och fritidssysselsättningar
  • En stad där två hållbara stadsdelar med innovativa lösningar har börjat etableras och skapar avtryck i resten av kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 augusti 2022