Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Punkt 1: Brunnbyvägen

Just nu står du på Brunnbyvägen, i höjd med Lustigkulla förskola. Ungefär här kommer den befintliga tätorten Alsike att smälta ihop med den nya hållbara stadsdel som planeras till år 2035. Den nya stadsdelens kärna blir den nya tågstation som planeras här nedanför. Stadsdelen kommer att växa fram på båda sidor om järnvägen.

Idag löper Brunnbyvägen genom hela den befintliga tätort som i folkmun kallas "Nya Alsike" - det lilla samhälle som idag mestadels består av villor och som nu ska införlivas med den nya stadsdel som planeras här till år 2035.

Den nya stadsdelen föreslås ligga i området för Alsike stationssamhälle, med bebyggelse på båda sidor om järnvägen och med nya Alsike tågstation i centrum.

I den del där du nu står har planeringen redan kommit en bit på väg. Här finns redan så kallade detaljplaner framtagna - Alsike nord etapp 2a och 2b. De påbörjades redan före arbetet med förslaget till stadsutvecklingsstrategi, och kommer nu att införlivas som en del i den framtida stadsdelen Alsike.

Om du står med näsan mot järnvägen hittar du detaljplanen Alsike nord etapp 2 a på högra sidan om Brunnbyvägen. Området planeras att utformas som en trädgårdsstad, med småskalig bebyggelse i två till fyra våningar. Totalt möjliggör detaljplanen för cirka 550 bostäder och en större skola med idrottshall.

Alsike nord etapp 2 b ligger till vänster, nedanför Lustigkulla förskola.Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skol- och idrottsanläggning samt parkmark. En del av detaljplanen gör det också möjligt uppföra småskalig bostadsbebyggelse, som till minst hälften ska utgöras av radhus, parhus och/eller kedjehus.

Till höger, utmed Björkkällevägen mot Uppsala, planeras för kvarter på båda sidor om vägen i området Hälleborg. Här ska också finnas plats för en grönskade park, och en så kallad mobilitetshubb för parkering och andra möjligheter till resor och transport.

En mobilitetshubb kan beskrivas som en plats, eller en byggnad, nära invånarna, som rymmer olika möjligheter för resor och transport – som exempelvis kollektivtrafik, taxistation och bilpool. I dem kan det också finnas annan service. Det kan till exempel gå att hämta paket, eller låna släpkärra eller lastcykel.

Stadsdelarna föreslås rymma flera mobilitetshubbar. Det ska alltid vara nära till hållbara transporter. Du kan läsa mer om mobilitetshubbar och se filmen om trafik, transporter och hållbar mobilitet i länkarna här nedan.

Se detaljplanen för Alsike nord etapp 2 a

Se detaljplaneförslaget för Alsike nord etapp 2 b

Se hur stadsdelen Alsike föreslås växa fram till år 2035

Läs om mobilitetshubbar

Se filmen om trafik, transporter och hållbar mobilitet

Se kartan över förslaget för Alsike

Karta över promenad i Alsike

Karta över promenaden i Alsike

Så här läser du kartan

De heldragna linjerna på kartan visar de områden som planeras till år 2035. De streckade markeringarna visar förslaget till stadsutvecklingsvision på lite längre sikt, med kvarter som kan komma att färdigställas till år 2057.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 oktober 2021