Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Bostadsförsörjning

Området bostadsförsörjning handlar om bostäderna i de nya stadsdelarna. I förslaget till stadsutvecklingsstrategi står att stadsdelarna ska ha ett brett utbud av bostäder, med hem för olika behov och livs­situationer. Det här betyder i korthet att den som lever i stadsdelarna ska kunna bo på olika sätt. Stort eller litet, i flerfamiljshus eller radhus, i hyresrätt, bostadsrätt eller i eget hem.

Du ska kunna bo nära centrumkärnan, vid stationen, eller längre ut från centrum där bebyggelsen är lägre. En sådan bostadsvariation är viktig för att nå målet med att stadsdelarna ska vara hållbara.

När kvarteren är blandade ökar jämställdheten och segregationen minskar. Variationen bör finnas inom varje kvarter. Minst 30 procent av bostäderna ska vara hyresrätter, och för minst tre procent finns ett tak för maximal boendekostnad.

Så här tyckte ni

Här sammanfattar vi några av de synpunkter som kom in till kommunen kring området bostadsförsörjning. Vissa har tyckt lika, andra har tyckt olika. Du kan se alla inkomna synpunkter i dialogredogörelsen, knivsta.se/dialogredogörelse. Länk till annan webbplats.

 • Det som byggs behöver ha en hög arkitektonisk kvalitet. Det kan vi nå genom exempelvis arkitekturpolicys, stadsarkitekt och genom att utlysa arkitekttävlingar.
 • Arkitekturen i stadsdelarna ska vara småskalig och trivsam.
 • De två stadsdelarna är för storskaliga. Vi behöver ha övervägande småskalig bebyggelse även i framtiden.
 • Knivsta kommun kan inspireras av trädgårdsstäder – det är trivsamt.
 • Det ska vara en större blandning av bostäder.
 • Små lägenheter är inte attraktivt i Knivsta.
 • Jag är orolig för att det jag uppskattar med Knivsta idag kommer gå förlorat i en stor omvandling.
 • Det känns inte som de två stadsdelarna passar in med Knivsta som det ser ut idag.
 • Jag är orolig för att lugna Knivsta ska bli bråkigt, segregerat och otryggt med många nya bostäder.
 • Vi ska växa alldeles för mycket – minska utbyggnadstakten.
 • Även landsbygden i Knivsta behöver byggas ut och utvecklas.
 • Byggnadsstilarna behöver vara sammanhållna och enhetliga.
 • Arkitekturen ska vara spännande och innovativ.
 • Framtida byggnationer borde byggas mer hållbart än mycket av det som byggs idag.
 • Remissinstanserna ser överlag positivt på stadsutvecklingsstrategin och på att tidigt och på ett övergripande plan utreda kommunens framtida utveckling, även som underlag för översiktsplan och detaljplaner.

Så här har vi ändrat

 • Vi har tydliggjort att en del av de totalt 3 500 bostäderna som kommunen planerar för fram till 2035 redan är uppförda, och för andra pågår redan detaljplanearbete. Se sidan 78 i strategin.
 • Bilden har bytts ut till ett utsnitt av illustrationen som även finns på sida 42 och 54. Illustrationen visar på ett bättre sätt än den tidigare bilden att bostadsförsörjning bara är en del av en hållbar stadsdel. Bildtexten har ändrats till ”En blandad bebyggelse med service och verksamheter, där det går att bo på olika sätt, underlättar kommunens bostadsförsörjning”. Se sidan 99 i strategin.
 • Vi har ändrat årtalet för när bostadsförsörjningsprogrammet planeras att antas från år 2021 till 2022. Se sidan 81 i strategin.

Inriktning för framtida planering inom området bostadsförsörjning

Här berättar vi hur Knivsta kommun vill att inriktningen för den framtida planeringen ska se ut för området bostadsförsörjning i Stadsutvecklingsstrategi 2035.

 • Inom kvarteren bör bostäder med olika boendekostnadsnivåer, upplåtelseformer, bostadsstorlekar och boendeformer blandas.
 • Markanvisningsinstrumentet bör användas för att möjliggöra att alla kan bo inom stadsdelarna.
 • Ett rikt utbud av olika boendeformer så som trygghetsboenden, byggemenskaper, kollektiv och andra innovativa boendeformer uppmuntras.
 • Särskilda boenden för äldre och personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga lokaliseras nära service, som till exempel hållplatslägen och stadsnoder.
 • Minst 30 procent av bostäderna ska vara hyresrätter, enligt Fyrspårsavtalet. Andelen bör eftersträvas på kvartersnivå.
 • Minst tre procent av hyresrätterna ska uppföras för att säkra en överkomlig boendekostnad enligt avtal med staten. Andelen bör eftersträvas på kvartersnivå.
 • Gemensamhetslokaler bör finnas inom varje kvarter. Minst en mindre lokal till varje hus och en större lokal till varje kvarter bör eftersträvas.
 • Kommunen bör uppmuntra till långsiktig förvaltning, och prioritera aktörer som arbetar på det sättet.
Strukturförslag för västra Knivsta

Strukturförslag för de olika kvarteren i framtida västra Knivsta

Strukturförslag för de olika kvarteren i framtida Alsike

Strukturförslag för de olika kvarteren i framtida Alsike

Teckenförklaring strukturförslag

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022