Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Energi och klimat

Området energi och klimat handlar om hur Knivsta kommun ska arbeta framöver för att de två framtida stadsdelarna ska bli hållbara ur ett klimatperspektiv. Alla som bor och verkar i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle ska kunna leva ett fossilfritt liv senast år 2035. När vi planerar två nya och hållbara stadsdelar från grunden har vi en unik möjlighet att bygga klimatsmart från början.

Den nya bebyggelsen ska bidra till ett minimerat resursuttag av energi och råvaror. Hållbarhetsöverenskommelser ska tecknas mellan kommunen och de aktörer som ska utveckla ett område. Kommunen ska samverka med olika aktörer i syfte att utveckla det hållbara och klimatneutrala samhället.

Så här tyckte ni

Här sammanfattar vi några av de synpunkter som kom in till kommunen kring området energi och klimat. Vissa har tyckt lika, andra har tyckt olika. Du kan se alla inkomna synpunkter i dialogredogörelsen, knivsta.se/dialogredogörelse. Länk till annan webbplats.

 • Det är positivt med relativt tät blandad bebyggelse. Det ger bättre förutsättningar för effektiv energiinfrastruktur och energianvändning.
 • Det är viktigt att kombinera lokala och storskaliga system, och hitta den mest lämpliga lösningen för olika platser. Det är bättre både för klimatet och för robustheten.
 • Många myndigheter och remissinstanser, men även privatpersoner, anger att det är viktigt att fördjupa beskrivningar, principer och tillvägagångssätt kopplat till hållbarhet, klimatförändringar, klimatanpassningar, stärkande av ekosystemtjänster, biologisk mångfald samt grönytor och naturområden. Sådana aspekter borde tydligt redogöras för i kommunens grönstrukturplan.

Så här har vi ändrat

 • Vi har omformulerat text om hållbart byggande och att kommunen ska ställa så höga krav som möjligt på hållbart byggande. Se sidan 99 i strategin.
 • Vi har gjort ett tillägg om kommunens samarbete med forskarskolan Future-Proof Cities. Se sidan 102 i strategin.
 • Vi har lagt till en ny punkt i inriktning för framtida planering, att kommunen ska ställa så höga krav som möjligt på hållbart och klimatneutralt byggande. Se sidan 103 i strategin.

Inriktning för framtida planering inom området energi och klimat

Här berättar vi hur Knivsta kommun vill att inriktningen för den framtida planeringen ska se ut inom området energi och klimat i Stadsutvecklingsstrategi 2035.

 • Nytillkommen bebyggelse ska vara klimatneutral på områdesnivå senast år 2035.
 • En tydlig definition av vad en klimatneutral stadsdel är ska tas fram.
 • Invånare och verksamma i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle ska kunna leva ett fossilfritt liv senast år 2035.
 • För den enskilde ska det vara lätt att göra de val i vardagen som bidrar till en minskad klimatpåverkan.
 • Kommunen ska i ett tidigt skede i sina planeringsprocesser ta in energi- och klimatfrågan i syfte att skapa goda förutsättningar för hållbarhet redan från början.
 • Den nya bebyggelsen ska bidra till ett minimerat resursuttag av energi och råvaror och i möjligaste mån ska lokala kretslopp premieras.
 • Staden bör se till att bibehålla en flexibilitet i sina strukturer för att på ett bättre sätt kunna anpassa sig till framtida lösningar och behov.
 • Kommunen ska ställa så höga krav som möjligt på hållbart och klimatneutralt byggande utifrån gällande förutsättningar och regler. Underlag så som koldioxidbudgetar, klimatdeklarationer och livscykelanalyser ska ligga till grund för beslut om lämplig bebyggelse.
 • Inför markanvisningar, detaljplaner och exploateringsprojekt ska en särskild hållbarhetsöverenskommelse tecknas mellan kommunen och de aktörer som ska utveckla ett område. Av överenskommelsen ska det framgå gemensamma ambitioner och åtaganden som visar hur bland annat klimatneutralitet och fossilfrihet ska uppnås.
 • Kommunen bör fortsätta att fördjupa sin samverkan med offentliga och privata aktörer i syfte utveckla det hållbara och klimatneutrala samhället.
Strukturförslag för västra Knivsta

Strukturförslag för de olika kvarteren i framtida västra Knivsta

Strukturförslag för de olika kvarteren i framtida Alsike

Strukturförslag för de olika kvarteren i framtida Alsike

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022