Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Genomförande

Västra Knivsta och Alsike stationssamhälle kommer att växa fram i etapper, under en längre tid. Strategin sätter ramarna för stadsdelarna - men det går inte att börja bygga direkt utifrån strategin. Det kommer först att behövas mer planering, utredningar och studier för de olika områdena i stadsdelarna. I avsnittet Genomförande i Stadsutvecklingsstrategi 2035 anges en plan för hur och i vilken ordning de två stadsdelarna ska planeras och byggas.

För att stadsdelarna ska bli hållbara och robusta är det viktigt att saker görs i rätt ordning. Till exempel behöver infra struktur som gator, torg och skolor finnas på plats tidigt, så att du som bor och verkar i stadsdelarna kan få ett gott liv redan från början.

Olika områden i stadsdelarna har också olika förutsättningar för att utvecklas, på kortare eller längre sikt. Kommunen behöver därför både köpa mark och samverka med byggaktörer.

Så här tyckte ni

Här sammanfattar vi några av de synpunkter som kom in till kommunen när det gäller genomförandet. Vissa har tyckt lika, andra har tyckt olika. Du kan se alla inkomna synpunkter i dialogredogörelsen, knivsta.se/dialogredogörelse. Länk till annan webbplats.

 • Det finns en otydlighet kring vilken status stadsutvecklingsstrategin har i relation till exempelvis Knivsta kommuns gällande översiktsplan.
 • Processen när strategin har tagits fram har inte varit tillräckligt öppen för allmänheten och berörda aktörer.
 • Det är positivt att kommunen vill arbeta tidigt med strategiska frågor i kombination med strukturförslag för hur utbyggnaden ska gå till. Även mellankommunala frågor kan få ta större plats i ett sådant arbete, framför allt när det gäller klimatanpassning, vattenfrågor och liknande.
 • Kommunen borde hitta verktyg för att styra mot hållbart byggande, ekonomiska modeller för köp, försäljning och arrende av mark. Byggaktörerna bör bidra med finansiering för utbyggnaden i stort.
 • Vad kostar det att bygga ut så som strategin föreslår? Hur används skattepengarna och klarar kommunens ekonomi av det?

Så här har vi ändrat

 • Flera har lyft att det är viktigt att infrastruktur ska finnas på plats tidigt. Därför har vi tydliggjort behovet av viktiga investeringar i kartorna över etappindelningar. Se sidan 107 och 109 i strategin.
 • Vi har omformulerat text om kommande planering efter strategins antagande, detaljplaneprogram och så vidare. Se sidan 105 i strategin.
 • Vi har omformulerat texten om delområdet ”västra Ängby”, ta hänsyn till befintlig bebyggelse, Ängby park och Ängbyskolan. Se sidan 105 i strategin.
 • Vi har omformulerat text om delområdet ”Knivsta station”, utveckling av Engvallen, stadspark och attraktivt stråk längs Knivstavägen. Se sidan 106 i strategin.
 • Vi har omformulerat text om delområdet ”Oleda”, planering och utbyggnad ligger långt fram i tiden. Se sidan 106 i strategin.
 • Vi har förtydligat/ändrat kartbild ”delområden västra Knivsta”. Vi har bland annat lagt till viktiga investeringar/kopplingar. Se sidan 107 i strategin.
 • Vi har omformulerat text om delområdet ”Alsike nord etapp 2a”, detaljplan upphävd och omarbetning ska ske. Se sidan 108 i strategin.
 • Vi har omformulerat text om delområdet ”Alsike nord etapp 2b”, detaljplan laga kraft, utbyggnad påbörjad. Se sidan 108 i strategin.
 • Vi har förtydligat/ändrat kartbild ”delområden Alsike stationssamhälle”. Viktiga investeringar/kopplingar är tillagda med mera. Se sidan 109 i strategin.
 • Vi har omformulerat text om reningsverk, inriktning Käppala. Se sidan 112 i strategin.
 • Vi har omformulerat text om statlig infrastrukur och att Alsike station ska byggas oavsett vart de nya spåren hamnar. Se sidan 112 i strategin.
 • Vi har omformulerat text om att Vattenfall påpekat att det kan behövas plats för ett värmeverk i Alsike. Se sidan 113 i strategin.
 • Vi har omformulerat text om den fortsatta processen. Mer fördjupad planering, detaljplaneprogram, genomförandeplan. Se sidan 116 i strategin.
 • Vi har lagt till en ny punkt i inriktning för framtida planering. En genomförandeplan ska tas fram. Se sidan 119 i strategin.så höga krav som möjligt på hållbart och klimatneutralt byggande. Se sidan 103 i strategin.

Inriktning för framtida planering för genomförandet

Här berättar vi hur Knivsta kommun vill att inriktningen för den framtida planeringen ska se ut för genomförandet i Stadsutvecklingsstrategi 2035.

 • Kommunen ska eftersträva att ha en god kontroll och framförhållning gällande de kostnader och investeringar som kommer av västra Knivsta och Alsike stationssamhälle samt av Fyrspårsavtalet.
 • De strategiska besluten kring markanvändning, utbyggnadstakt och markförsäljning ska ske utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
 • Exploateringskostnader ska i möjligaste mån rättvist fördelas på dem som exploaterar och får byggrätter i västra Knivsta och Alsike.
 • För kommunens egna lokaler och ytor bör ett samnyttjande och resurseffektivt användande eftersträvas. Den tekniska infrastrukturen bör samordnas på ett gemensamt sätt.
 • Detaljplanering ska ske med ett perspektiv på respektive stadsdel i sin helhet och detaljplaneprocessen ska vara effektiv och förutsägbar.
 • De sociala förvaltningsdelarna bör ha en fortsatt aktiv roll i planeringen och byggandet av västra Knivsta och Alsike.
 • Riktlinjer för markanvisningar och exploaterings avtal bör revideras för att förbättra möjligheten att styra mot kvalitativa mål.
 • En genomförandeplan ska tas fram i syfte att ordna kommunens fortsatta arbete i enlighet med stadsutvecklingsstrategin.
Så föreslås olika etapper byggas ut i västra Knivsta

Så föreslås olika etapper byggas ut i västra Knivsta

Så föreslås olika etapper byggas ut i Alsike

Så föreslås olika etapper byggas ut i Alsike

Teckenförklaring genomförande
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022