Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Grön infrastruktur

Området grön infrastruktur handlar om grönska och natur i de framtida stadsdelarna. I förslaget till stadsutvecklingsstrategi står att det viktigt att den gröna infrastrukturen håller jämna steg med bostadsbyggandet och det ökade antalet invånare när de nya stadsdelarna växer fram.

Gredelby hagar

Kommunen ska också ta hänsyn till klimat­förändringar och, i största möjliga mån, undvika att bygga på jordbruksmark. Det ska finnas plats för olika typer av grönska, från små parker och gröna gårdar inne i stadsdelarna till orörd natur strax intill.

Så här tyckte ni

Här sammanfattar vi några av de synpunkter som kom in till kommunen kring området grön infrastruktur. Vissa har tyckt lika, andra har tyckt olika. Du kan se alla inkomna synpunkter i dialogredogörelsen, knivsta.se/dialogredogörelse. Länk till annan webbplats.

 • Kommunen bör undvika att exploatera jordbruksmark.
 • Se över grönstrukturen och värna att det finns värdefulla, fungerande och sammanhängande grönstråk inifrån stadsdelarna ut till omgivande grönområden. Det är viktigt både för folkhälsan och för den biologiska mångfalden.
 • Ersätt inte grönytor och naturmark med bostäder.
 • Ta inte bort så mycket natur i västra Ängby och vid Apelsinvägen.
 • Det lantliga är en av Knivstas främsta kvaliteter och lantligheten riskerar att byggas bort.
 • Jordbruksmarken borde bevaras bättre, inte minst för Knivstas lantliga karaktär.
 • Behåll mer grönska centralt.
 • Villasamhällen med mycket grönska i strukturen är attraktivt. Många vill bo nära natur och rekreation, utanför städerna.
 • Det är bra med en högre bebyggelse – då kan vi spara mer naturmark och grönytor mellan.
 • En eller flera centrala parker behöver finnas i stadsdelarna. Parker och naturområden nära bostäder är viktigt, inte minst för barn och unga, men även för djuren och den biologiska mångfalden.
 • Parker känns tryggare än naturområden - naturområdena är ju vanligtvis inte upplysta.
 • Det behöver finnas ett större fokus på trygghetsfrågan och gärna belysning i fler naturområden.
 • Det är mycket viktigt med frågor kring dagvatten hantering, skyfall och värmeböljor i relation till större mängd hårdgjorda ytor samt att hårdgjorda ytor står i kontrast till klimatanpassning.
 • Fler natur- och friluftsområden borde skyddas och utvecklas, och det är viktigt att stadsdelarna får rikligt med grönska.
 • Flera remissinstanser, myndigheter och intresseorganisationer har lyft vikten av hantering och rening av dagvatten i framtidens Knivsta. Man vill säkerställa att vattenförekomsters status blir bättre med de förändringar som föreslås. Det ses som positivt att frågan tagits upp i ett så tidigt skede som i stadsutvecklingsstrategin. Med arbetet som gjorts och det som planeras finns goda förutsättningar för att miljökvalitetsnormerna för dagvattenrecipienterna (mottagarna av dagvattnet) följs.

Så här har vi ändrat

 • Kommunen har höga ambitioner vad gäller bevarande och utveckling av grönstrukturerna, och att i högre utsträckning ”låta naturen göra jobbet” i de nya stadsdelarna vad gäller exempelvis klimatanpassning och dagvattenhantering.
 • Vi har skärpt strategin och gjort förtydliganden kring hur kommunen kommer hantera bland annat frågor som rör dagvatten, ekologisk kompensation och jordbruksmark i fortsatt planeringsarbete. Se sidorna 72-76 i strategin.
 • Ett kvarter vid Knivsta station har minskats för att ge plats för stadspark och för andra gröna platser.
 • Ett kvarter vid Apelsinvägen är borttaget ur strategin för att bevara grönytorna i området mellan Apelsinvägen och lekparken Glasäpplet.

Inriktning för framtida planering inom området grön infrastruktur

Här berättar vi hur Knivsta kommun vill att inriktningen för den framtida planeringen ska se ut för området grön infrastruktur i Stadsutvecklingsstrategi 2035.

 • När staden växer är det viktigt att utvecklingen av grön infrastruktur håller jämna steg med bostadsbyggandet och det ökade antalet invånare. Vid motstående stadsbyggnadsintressen bör placeringen av parker och grönområden prioriteras.
 • Tillgången till grönområden och sociotoper ska i möjligaste mån säkerställas genom att all kommunal planering följer politiskt beslutade riktlinjer för tillgång till utemiljöer.
 • Den gröna infrastrukturen bör ha prioriterade funktioner i olika delar av bebyggelsen och gatutummen, beroende på de boendes behov, likväl som ekosystemens funktion.
 • I all planering bör kommunen ta hänsyn till klimatförändringar och dess negativa effekter, till exempel genom att reservera ytor för avrinning av skyfall och lämna naturliga lågpunkter obebyggda.
 • Exploatering på produktiv jordbruksmark samt intill betesmark ska i största möjliga mån undvikas.
 • Samarbete ska finnas med Uppsala kommun gällande grönområden för ekosystemfunktion och rekreationsområde runt kommungränsen.
Diagram för grön infrastruktur västra Knivsta

Diagram för grön infrastruktur i västra Knivsta

Diagram för grön infrastruktur i Alsike stationssamhälle

Diagram för grön infrastruktur i Alsike

Teckenförklaring grön infrastruktur

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022